Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Framtidens boende och framtidens avloppssystem i stadsutveckling Visborg

Publicerad 2020-02-13 10:33
Tekniska nämnden har idag tagit beslut i linje med hållbarhetsmålen för Visbys nya stadsdel Visborg. Området väster och öster om Vädursgatan, söder om Kung Oscars väg planeras och projekteras nu för utbyggnad med så kallade dubbla spillvattenledningar. Detta för att spara vatten, effektivisera vattenrening, återvinna energi och näringsämnen.

Inför exploateringen och utbyggnaden av Visborgområdet tog Tekniska nämnden i februari 2019 ett inriktningsbeslut att utbyggnad av spillvattennätet skall vara källsorterat avlopp som ett av de beslutade hållbarhetsmålen för innovativa kretslopp. Det handlar om möjligheten att utveckla och nyttja ett system som bygger på ”två rör ut från fastigheten” dvs separata spillvattenledningar. En ledning för toalettvatten (så kallat svartvatten) och en annan ledning för bad, disk och tvättvatten (så kallat BDTvatten/ gråvatten).

Utifrån detta viktiga och positiva beslut så går nu projekt Stadsutveckling Visborg in i nästa planerings och projekteringsfas och ett så kallat kvalitetsprogram blir plattformen för arbetet. Nu handlar det om ett nära samarbetet med de byggherrar som redan nu är en viktig del av framtidens Visborg och därtill kommande aktörer i takt med utbyggnaden som kommer att ske etappvis. Hela projektet Stadsutveckling Visborg genomsyras av de beslutade hållbarhetsmålen med stöd i kvalitetsprogrammet som utöver innovativa kretslopp sätter fokus på att gång– och cykeltrafik ska ha företräde före bilen och att hela Visborgsområdet ska präglas av möjligheten för människor att bo, mötas och trivas i en unik och ny miljö med anor och närhet till allt.

- Beslutet och möjligheten är helt i linje med ”Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning och detta möjliggör att vi nu kan fortsätta jobba mot våra mål i nära samarbete med de entreprenörer som har samma övertygelse som vi gällande framtidens dricksvatten- och spillvattenlösningar. En hållbar framtid ställer nya krav på kunskap, nytänkande, teknik och mod och det är en förmån att få vara med och arbeta med att förverkliga detta säger Patric Ramberg, Teknisk direktör.