Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar: Attendo tar över driften av Hemse äldreboende och Iliansgården

Publicerad 2020-11-10 09:16
I oktober 2021 tar vårdföretaget Attendo över driften av Hemse äldreboende och Iliansgården. Här har vi samlat information och frågor och svar kring det.
Texten publicerades den 10 februari 2020 men uppdaterades senast den 12 april 2021.
 

Hur ser bakgrunden ut?

 • Socialnämnden beställde en utredning av socialförvaltningen. Uppdraget som tjänstepersonerna fick var att ta reda på om det finns ekonomiska vinster att göra genom att konkurrensutsätta särskilda boenden.
 • Förutsättningen var att kvaliteten måste vara densamma oavsett om det är ett privat boende eller regionens eget boende.
 • Utredningen pekar på att det kan ge ekonomiska effekter att konkurrensutsätta vissa boenden.
 • Den 4 december 2019 beslutade politikerna att socialförvaltningen skulle gå vidare och konkurrensutsätta vissa särskilda boenden.
 • Den 6 februari 2020 beslutade politikerna att konkurrensutsätta Hemse äldreboende och Iliansgården i Hemse.
 • Den 3 december 2020 beslutade politikerna, efter en upphandling, att det blir vårdföretaget Attendo som ansvarar för driften av Iliansgården och Hemse äldreboende från den 1 oktober 2021.
 

Vad händer nu?

 • Brukare och anhöriga har informerats om att Attendo tar över och vilka som är kontaktpersoner vid frågor. Möten för mer information hålls i maj.
 • Under våren 2021 sker arbetet med att planera för verksamhetsövergången.
 • Berörda medarbetare har fått erbjudande om att flytta över sin anställning. De har gjort sina val och under våren erbjuds de individuella samtal.
 • Övergången till Attendo sker i oktober 2021.

Hur påverkar detta de som bor på något av boendena?

 • Det viktiga är att kvaliteten och verksamheten inte förändras när ett boende går över i privat regi.
 • Det är samma krav på kvalitet som gäller oavsett utförare.
 • Det är fortfarande Region Gotland som ansvarar för att krav på kvalitet efterlevs.
 • Socialförvaltningen har en årlig plan för kvalitetsuppföljningar. Vilka verksamheter man väljer att titta på baseras på resultat från brukarundersökningar, lex Sarah/lex Maria, avvikelser, synpunkter, klagomål, patientsäkerhetsberättelser, kvalitetsberättelser, öppna jämförelse/kommun och enhetsundersökningar bland annat.
 • Utöver de planerade kvalitetsuppföljningarna kan inkomna synpunkter från tjänstemän och medborgare/anhöriga generera kvalitetsuppföljning. 
 • Så även inför upphandling och i samband med nystart av verksamheter (efter ca 12 månader).
 • Under en kvalitetsuppföljning görs bland annat besök i verksamheten, en rapport sammanställs och en handlingsplan upprättas. Politikerna i socialnämnden tar del av rapporten.
   

Hur påverkar detta medarbetare som jobbar på ett av dessa boenden?

 • Vid en så kallad verksamhetsövergång är grunden att all personal följer med till en ny utförare.
 • Saker som kan skilja mellan olika arbetsgivare är bemanning, kollektivavtal och förutsättning för heltidsarbete.
 • Region Gotlands utgångspunkt är att medarbetare som inte vill flytta med, om möjligt, erbjuds annan tjänst inom regionen.

Hur har medarbetare varit informerade och delaktiga i processen?

 • Under processens gång har det skett samverkan med de fackliga organisationerna.
 • Det har skett samverkan både kring förfrågningsunderlaget, alltså hur kraven ska se ut, och kring förslaget på ny utförare.
 • Medarbetare har fått kontinuerlig information via intranätet och chefer och i samband med beslutet anordnades personalmöten och under december 2020 också ett första möte med Attendo.