Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotland på nationell konferens om jämställdhetsarbete

Publicerad 2020-02-07 08:13
I och med resultat- och jämställdhetskonferensen i Jönköping är nu satsningen Modellkommuner i mål. Representanter från Region Gotland deltog under veckans konferensaktiviteter, som en del i det långsiktiga arbetet med att utveckla och integrera jämställdhetsperspektivet i den regionala styrningen.

- Region Gotland har under senaste året arbetat med regionerna Västerbotten och Värmland, vi har delat erfarenheter och idéer med varandra i ett projekt som går under namnet "Modellregioner". SKR har satt ihop denna modell och tanken är att man sedan ska vidareförmedla lärdomarna till andra regioner. Då ska vi fungera som mentor för kommande regioner, berättar Fredrik Gradelius, regionråd, regionstyrelsen.

Bakom satsningen på Modellkommuner står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Region Gotland deltog som en utav flera kommuner och regioner, på resultatkonferensen i Jönköping, som deltagit i satsningen under året för att utveckla sitt jämställdhetsarbete.

- Arbetet har skett genom återkommande träffar där vi har presenterat våra respektive regioner och det arbete som görs och planeras. Konceptet med en sammansättning av politiker, chefer och strateger har varit viktigt då det ger oss ett helhetsgrepp i arbetet. Det blir också tydligare vilka utvecklingsmöjligheter som ligger på respektive roll, säger Fredrik Gradelius.

Deltagarna träffas vid fem tillfällen under ett år, då respektive kommun och region skickar en politiker, en chef och en jämställdhetsstrateg. Regionerna Gotland, Västerbotten och Värmland har arbetat tillsammans med särskilt fokus på att jämställdhetsintegrera det regionala utvecklingsansvaret.

Fördel träffa andra politiker

- Det har varit inspirerande och givande att kunna bolla med andra runt arbetet med jämställdhet. Som politiker tar jag med mig ett antal idéer från de andra regionerna, exempelvis att lägga till jämställdhet som en fast rubrik i tjänsteskrivelsemallen för att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i alla ärenden. Och att man genom att ställa frågan om ”hur jobbar ni med jämställdhet” kan väcka viktiga samtal istället för att omedelbart ta fram ytterligare en strategi eller plan. Detta arbete måste genomsyra all vår verksamhet både i kontakten med vår egen personal, brukare och näringsliv. Vi i politiken borde också efterfråga detta mer strukturerat och ta upp det som ett aktivt diskussionsämne på Regionfullmäktige, menar Fredrik Gradelius.

- De här dagarna har vi haft slutredovisning av projektet och konferensen var förlagd i anslutning till konferensen Forum Jämställdhet för att möjliggöra att även ta del av den. Vi har lyssnat till många goda exempel och inbjudna talare, däribland Per Widerström, arkeolog på Gotlands Museum. Han tog upp exempel på hur vi idag tolkat historien så att den ska passa in i våra nutida värderingar och den bild vi vill ha över historien. Han beskrev också avsaknaden av forskning på kvinnlig historia. De är några av de perspektiv jag tar med mig, och jag rekommenderar alla att höra honom om man har tillfälle, säger Fredrik Gradelius.

Mer om satsningen Modellkommuner

I Modellkommuner utvecklar kommuner och regioner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking. Kommuner som tidigare genomfört konceptet deltar som mentorer för att stötta arbetet. Lärande tas tillvara i respektive organisation genom förbättringsarbetet på hemmaplan.


Satsningen på Modellkommuner startade med en pilot 2016. Den omgång som nu genomförts är den tredje i ordningen. Sammanlagt har 33 kommuner deltagit sedan starten.


Med start 2019 testas konceptet även för regioner. Till skillnad mot Modellkommuner omfattar regionernas arbete inte hela systemet för ledning och styrning, utan sker inom avgränsade verksamheter, för Region Gotlands del med fokus på jämställdhetsintegrering av det regionala utvecklingsansvaret.

Läs mer om projektet Modellkommuner på SKR:s hemsida
Läs mer om SKR:s stöd till kommunernas och regionernas jämställdhetsarbete