Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt, 6 februari 2020

Publicerad 2020-02-06 16:00
På dagens miljö- och byggnämnd beslutades bland annat att ge positivt planbesked för bostadsbebyggelse i Tofta samt att bevilja marklov för parkeringsplatser på Skarphäll i Visby.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

VISBY INNERSTADEN 1:11, uppförande av skylt

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för uppförande av #I LOVE VISBY-skylten i del av Almedalen. Ansökan innebär en placering där skylten skulle kunna uppfattas som ett permanent inslag i parkmiljön. Då skylten i huvudsak består av bokstäver som utläses från skyltens ena sida, får skylten också en tydlig baksida.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att placera en skylt med en sådan storlek och med en så tydlig baksida på den aktuella platsen. Med undantag för vid tillfälliga arrangemang bör Almedalen, för att värna upplevelsen av en vilsam parkmiljö med utblickar mot staden, hållas fri från skyltning.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov.

TOFTA RANGSTÄDE 3:1, ansökan om planbesked
Ansökan gäller begäran om planbesked med syfte att detaljplanelägga fastigheten för bostadsbebyggelse.
Förslaget med bostadsbebyggelse följer intentionerna i planprogrammet för Toftaområdet. Ny bebyggelse på fastigheten är idag inte möjlig att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår för miljö- och byggnämnden att ge ett positivt planbesked, men att det fortsatta arbetet inväntar en kommunal lösning av vatten och avlopp.
 
Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge positivt planbesked, men att ordförande undertecknar plankostnadsavtalet när vatten och avlopp har en lösning.
 
VISBY SVARVEN 4, marklov för anordnande av parkeringsplatser (Lidl)
Ansökan avser parkeringsplatser tillhörande den kommande Lidl-byggnaden på Skarphäll. Ärendet gäller parkeringsplatser på en egen fastighet och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det strider mot gällande ändamålsbestämmelser och föreslår nämnden att avslå ansökan.
 
Beslut: miljö- och byggnämnden går emot förvaltningens förslag till beslut och beviljar marklov för anordnande av parkeringsplatser på fastigheten, då åtgärden anses vara i linje med detaljplanens syfte.