Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

HSN bokslut 2019: God vård med hög tillgänglighet

Publicerad 2020-02-06 14:05
Gotlänningarna får en god vård med hög tillgänglighet. Samtidigt är det ekonomiska läget oroande. Det framgår av hälso- och sjukvårdsnämndens bokslut för 2019 som nämnden godkände på dagens sammanträde den 6 februari.
Verksamhetsberättelse 2019 
Hälso- och sjukvårdens förutsättningar och uppdrag förändras vilket påverkar Gotland. Demografiska förutsättningar och ökat behov av vård föranleder en omfattande omställning för att klara den dagliga verksamheten. 
 
Väsentliga händelser under 2019 
Integrerad mottagning för barn och ungas psykiska hälsa
Nytt utomlänsavtal på plats för 2020
Stärkt kris- och katastrofberedskap
IVO – Behov av förbättrad uppföljning i patientsäkerhetsarbetet
Antalet vårdkontakter med nätläkare ökar liksom kostnaderna
Förbättrat resultat avseende antibiotika-förskrivning, men långt ifrån målet.
Gotland bäst i Sverige gällande överlevnad efter bröstcancer
Vårdcentral Hemse startar Äldremottagning +75
Lagstiftat ansvar för försäkringsmedicinska utredningar
Ökning av ambulansärenden
 
Ekonomiskt årsbokslut
Det ekonomiska resultatet för 2019 är – 38,7 miljoner. Nettokostnadsutvecklingen är 5,2 procent. Den negativa avvikelsen beror främst på en stor ökningstakt av arbetskraftskostnader och utomlänsvård. Antalet remisser för utomlänsvård ökar inte, men kostnaderna blir större.
 
- De medicinska resultaten är mycket glädjande. Hälso-och sjukvården och tandvården ger invånare och besökare en god vård, med hög tillgänglighet och kvalitet. Det finns några medicinska områden där vi kan bli bättre och detsamma gäller vår patientsäkerhet där vi nu arbetar fram en handlingsplan. Samtidigt är det ekonomiska läget bekymmersamt. Stabil bemanning med god kompetensförsörjning är en nyckelfråga som påverkar förutsättningarna för god kvalitet, kontinuitet, arbetsmiljö såväl som ekonomiskt utfall. säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L). 
 

Planering för etablering av PCI-verksamhet
Förvaltningen har genomfört en analys av framtida lokal till PCI- verksamhet på Visby lasarett. Nämnden beslutade att lokaler för en PCI-verksamhet planeras i samband med en expansion av byggnaden där Nya Akuten kommer att vara placerad. Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta med att göra en förstudie om placeringen av PCI-verksamheten.

Fokus läkemedel
Läkemedel är ett av nämndens fokusområden. Sissela Liljeqvist, ordförande i Läkemedelskommittén Gotland informerade om läkemedel och kommitténs arbete.
 
Läkemedelskommitténs uppdrag är att arbeta med rådgivning till vårdverksamheter och invånare. Däribland ingår arbete med att på olika sätt minska läkemedelskostnaderna med bibehållen eller förbättrad kvalitet. Läkemedel är en del av vården och är den viktigaste behandlingen till äldre. Kostnad för Gotland 2019 var 297 miljoner kronor, vilket överstiger nationella uppskattningar mellan behov och utfall med cirka 39 miljoner kronor.