Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Positivt resultat trots ansträngda nämnder

Publicerad 2020-02-06 09:37
Trots ett underskott i nämnderna blir regionens resultat för 2019 positivt, 113 miljoner kronor, vilket är 56 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Resultatet förklaras delvis av att skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 4,5 procent.

En god utveckling för pensionsmedelsplaceringarna och nya regler som gör att värdepapper värderas till verkligt värde, gav ett plus på 39 miljoner i finansnettot. Även positiva budgetavvikelser för bland annat pensioner och sociala avgifter har bidragit till resultatet.

- Det känns bra att vi har ett så positivt resultat för hela regionen. Det är viktigt för att klara att finansiera nödvändiga investeringar och kommande pensionsavsättningar, men utmaningarna återstår. Bland annat handlar det om att ha fortsatt bra kvalitet i välfärden samtidigt som nämnderna måste klara sin verksamhet inom tilldelad budget, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

Den totala budgeten för regionens nämndorganisation var 5,1 miljarder kronor. Totalt för nämnderna redovisas ett underskott mot budget på 42 miljoner kronor under 2019. Fem av sju nämnder klarar inte sin budget.

De stora underskotten finns bland annat i den somatiska vården och primärvården, grundskolan och gymnasieskolan, kollektivtrafiken och räddningstjänsten. Inom socialnämndens verksamheter finns stora underskott i individ- och familjeomsorg medan äldreomsorg och flyktingmottagning har överskott.

- En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för en bra välfärd till gotlänningarna. En fortsatt befolkningsökning, livskraftigt näringsliv och tillväxt är avgörande för att öka våra gemensamma resurser till vård, skola och omsorg framöver, säger Eva Nypelius.

- Trots att de ekonomiska förutsättningar även under 2019 var ansträngda, så ger vi gotlänningarna mycket god service och jag vill lyfta medarbetarnas goda insatser när vi nu ser bokslutet för 2019, säger regiondirektör Peter Lindvall.