Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-02-04 15:48
Barn- och utbildningsnämndens ekonomi var inte i balans år 2019. Resultatet för förra året slutade på minus 11,6 miljoner kronor till följd av att det saknats budgetmedel för ökat antal barn och elever.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) fastställde idag sin verksamhetsberättelse för år 2019. BUN når med årets negativa resultat inte målet om en budget i balans och inte heller besparingskravet på 15,7 miljoner kronor. Detta trots att nämndens verksamheter gör ett positivt resultat på 6,9 miljoner kronor.

Bakgrunden till underskottet är nämnden haft 319 fler barn och elever i verksamheterna än vad som planerats för och därför har budgetmedel saknats motsvarande 22,7 miljoner kronor. Dessutom har ett återbetalningskrav från Skolverket på statsbidraget för likvärdig skola och statsbidraget för asyl från Migrationsverket på sammanlagt 6,5 miljoner kronor bidragit till nämndens underskott. De åtgärder nämnden tagit för att minska underskottet under året är att ha lagt ett resultatkrav på verksamheter samt att utnyttja en del av nämndens egna kapital för att hantera återbetalningskraven.

Nämnden når nämnden i hög utsträckning kvalitetsmålen 

Den samlade bedömningen är att nämnden i hög utsträckning uppnår målen om God kvalitet i skolan och Kunskapslyft för barn, unga och vuxna. Den övergripande nöjdheten kring förskolans verksamhet har ökat de senaste åren. Även eleverna och föräldrar är i hög utsträckning nöjda med kulturskolans verksamhet. Kunskapsresultaten för Gotlands kommunala grundskola läsåret 2018/19 är goda.

Andelen elever som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram har ökat sedan 2017 och ligger i nivå med alla kommuner men under nivån för liknande kommuner. 83,7 procent av eleverna i Gotlands kommunala skolor uppnådde gymnasiebehörighet vårterminen 2019. I den kommunala grundskolan fick 77,8 procent fullständiga betyg, vilket kan jämföras mot rikets andel som var 75,5 procent. Det är dock stora skillnader i kunskapsresultaten mellan kommunala skolor på Gotland samt mellan pojkar och flickor. Skolorna behöver fortsätta arbetet för att klyftorna ska fortsätta att minska och likvärdigheten öka.

Sjuktalen ökar något

Målet i Region Gotlands styrkort att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 procent är inte uppfyllt. Sjuktalet har ökat inom hela BUN:s ansvarsområde, med 0,55 procentenheter i förhållande till föregående period året innan.

Kvinnorna har ett högre sjuktal (6,70 procent) i förhållande till männen (4,11 procent) och kvinnorna har också en något högre ökning i sjukfrånvaron. En trolig förklaring till ökningen är upplevelser av stress. Bland annat kan det finnas en koppling som handlar om den ökade komplexiteten i uppdraget, men också bristen på korttidsvikarier bidrar sannolikt till en ökad stressupplevelse.

En av de största utmaningarna nämnden ser framgent är att klara kompetensförsörjningen inom skolan. Det är en av de absolut viktigaste frågorna under kommande åren och kommer att få mycket stor påverkan på hur likvärdigheten ska kunna säkras för barn och elever över hela ön.

Region Gotland ändrar inte rutiner för hanteringen av blöjor

Förra året avgjordes det i kammarrätten att en fristående förskola i Värmdö kommun måste betala kostnaden för barnens blöjor. Efter detta har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gått ut med en rekommendation till kommunerna. Domen är inte ett prejudikat vilket innebär att kommunerna inte är skyldiga att ändra nuvarande praxis, anser SKR. BUN beslutade idag, mot bakgrund av detta att de nuvarande rutinerna för blöjhantering i förskolan lämnas oförändrad. Det innebär att Region Gotlands förskolor inte kommer att börja tillhandahålla blöjor för barnen.

Södervärnsskolans ventilation behöver bytas ut

Vid dagens sammanträde tog nämnden del av en rapport om Södervärnskolans ventilationsproblem. Vid den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) av Södervärnskolans A-hus underkändes samtliga luftbehandlingsaggregat och fläktar förutom en, som installerades 2013. För att komma tillrätta med problemen behövs nya ventilationsaggregat och ny kanal dras. Kostnaden för arbetet beräknas till närmare 14,4 miljoner kronor, varav 7,5 miljoner skulle tillfalla BUN. Någon evakueringskostnad är inte inräknad. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har tillsammans med teknikförvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en lösning för evakuering av två årskurser med tolv klasser under byggtiden. Lösningen ska vara klar till utgången av februari.

Alléskolans ombyggnation kommer att sannolikt kosta mer

Ledamöterna i BUN fick idag veta att kostnaden för ombyggnationen av Alléskolan i Visby sannolikt kommer att överstiga den tidigare beräknade kostnaden. Detta har kommit fram under en förstudie som genomförs av teknikförvaltningen som omfattar bland annat rumsfunktionsprogram.

BUN har tidigare av regionfullmäktige beviljats investeringsmedel på 82 miljoner kronor för en tillbyggnad av Alléskolan på befintlig tomt i Visby och då i form av ett nytt skolhus och en renovering av befintligt skolhus för år 2020-2022 samt tilläggsanslag för ökade driftkostnader med 6,2 miljoner kronor per år. Faktorer som är kostnadsdrivande är bland annat att det finns önskemål om en större matsal och att Region Gotlands energikrav under 2020 inte tillåter en fristående modulbyggnad – det som varit planen. Istället planeras det nu för ett platsbyggt hus som kan uppfylla kraven. En förfinad kostnadsuppskattning kommer att finnas färdig i slutet av april.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser