Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2020-02-03 16:14
Idag den 3 februari har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat verksamhetsberätten för år 2019, där ekonomin för nämnden slutade på minus.

Nämnden redovisar ett negativt resultat för budgetåret 2019 på 5,7 miljoner kronor och uppnår därmed inte det av regionfullmäktige lagda besparingskravet på 6,5 miljoner kronor. Nämndens negativa resultat förklaras av att obalans funnits fler elever än det budgetmässigt har planerats för och att förväntade ersättningar från Migrationsverket för asylsökande elever inte har kommit i förmodad utsträckning. GVN har under året infört ett resultatkrav på verksamheterna samt använt delar av det egna kapitalet för att så långt som möjligt kunna minska det negativt årsresultat, utifrån de prognoser som gjorts.

Den samlade bedömningen i verksamhetsberättelsen är att nämnden i hög utsträckning når nämndmålen för Kunskapslyft för barn, unga och vuxna, Kunskapslyft i arbetslivet och Lyckad integration samt koncernstyrkortets mål God tillgänglighet till Region Gotland samt God kvalitet i skolan.

Skolresultaten inom kommunala gymnasieskolan är stabila och andelen avgångselever med gymnasieexamen från nationella program är totalt sett för Wisbygymnasiet 92,7 procent. Totalt ligger resultaten 1,4 procentenheter över riket. Den genomsnittliga betygspoängen för elever med examensbevis i gymnasieskolan var för året 14,7 vilket kan jämföra med rikets betygspoäng på 14,1.

Antalet anställda medarbetare inom nämndens ansvarsområde har ökat med 20 jämfört med samma period 2018 och var vid utgången av november 419 stycken. Ökningen kan huvudsakligen kopplas till nyrekrytering av yrkeslärare inom yrkesvux, SFI-lärare, lärare inom grundläggande vuxenutbildningen samt administrativ personal. Målet i Region Gotlands styrkort att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 är inte uppfyllt. Sjuktalet bland anställda kvinnor har ökat medan sjuktalet för män minskat.

Kompetensförsörjningen inom skolan ses som en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna och en av de största utmaningarna. Förändringar

inom den statliga arbetsmarknadspolitiken och reformeringen av Arbetsförmedlingen är också faktorer som kommer att påverka nämndens verksamheter de kommande åren.

Nämnden fastställde verksamhetsberättelsen, med tillägget att förvaltningen fick i uppdrag att löpande följa upp och återrapportera om den ekonomiska utvecklingen för vuxenutbildning.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn