Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2020-01-28 15:45
I dag, den 28 januari, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlade man, bland annat, Gotlandshems ägardirektiv, försäljning av Plågan 1 och Snäck camping, samt försäljning av namnrättigheter för Arenan Visborg. Här är en sammanställning som nämner några av sammanträdets 34 ärenden.

Ärende 3 - Ägardirektiv för AB GotlandsHem 2020-2023

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

• Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa föreslaget ägardirektiv för AB GotlandsHem.

Beslutet fattades efter votering 7-8.

ÄGARDIREKTIV FÖR AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM (org.nr. 556066-0523) Förslag till nytt ägardirektiv för perioden 2020-2023

1. Bolagets ändamål
Region Gotland ska långsiktigt företrädas på den lokala bostadsmarknaden genom det allmännyttiga bostadsföretaget AB GotlandsHem. Genom sin verksamhet ska AB GotlandsHem tillhandahålla bostäder och därigenom bidrar bolaget till Region Gotlands sociala bostadspolitik. AB Gotlandshem ska verka för utveckling, befolkningsökning och att Gotland är en socialt trygg plats att bo och leva på.

Den övergripande visionen, de övergripande målen och de styrdokument som regionstyrelse och regionfullmäktige antagit för den kommunala verksamheten, gäller i tillämpliga delar även för AB GotlandsHem.

Utöver vad som stadgas i gällande lagstiftning och beslutad bolagsordning ges följande direktiv för AB GotlandsHem (nedan kallat bolaget).

2. Verksamhetens inriktning och mål

Bolaget ska genom bostadsförsörjning främja tillväxten över hela regionen och därigenom säkerställa framtida arbetskraft på Gotland.

Bolaget ska genom att utveckla och förädla såväl nya som befintliga bostäder och bostadsområden bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer. Bostadsbeståndet ska tillgodose de boendes och de bostadssökandes krav vad gäller standard, storlek, utformning, läge, hyresnivå och service. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

I samråd med Region Gotland ska bolaget upplåta och anpassa bostäder för särskilda förturer såsom medicinska och sociala samt för nyanlända. Bolaget ska även i samarbete med ägaren arbeta med prioriteringar av etableringar då behov uppstår. Utöver dessa förturer ska bolaget särskilt uppmärksamma bostadsförsörjningen inom det egna beståndet för följande grupper:

- ungdomar som söker sitt första egna boende

- studenter

- äldre som efterfrågar anpassade boenden och ökad trygghet för att längre kunna bo kvar i egen lägenhet

Bolaget ska tillhandahålla bostäder med huvudsaklig upplåtelseform hyresrätt och aktivt arbeta för att minska kötiden.

Bolaget ska upprätthålla bostadsförmedlingstjänst för det egna beståndet inom regionen.

Bolaget ska inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick.

Bolaget ska sträva efter långsiktigt ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan genom att bidra till målen i Agenda 2030

Bolaget ska arbeta för en nyproduktion av hyresrätter med ett långsiktigt hållbart perspektiv och i takt med de behov som finns. En produktion av minst 500 lägenheter ska ha påbörjats under perioden från det att direktivet antas på bolagsstämman till utgången av år 2023. Minst två projekt ska genomföras på landsbygden.

Region Gotland ska vara delaktiga i att möjliggöra för bolaget att uppfylla målet för antal nyproducerade lägenheter genom att exempelvis direktanvisa mark i och utanför Visby.

Bolaget ska dock vara en aktiv aktör på marknaden i syfte att förvärva byggbar mark samt verka för att förtäta i det befintliga beståndet.

Påbörjad produktion räknas från det att ansökan om bygglov är inlämnad till Region Gotland.

Behoven stäms löpande av med Region Gotland, dock minst i samband med ägarmötena.

3. Region Gotlands insyn och ledningsfunktion

Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare av bolaget och har därmed ansvar i enligt med Region Gotlands aktieägarpolicy. Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där regionfullmäktige ska ta ställning innan beslut tas i bolaget är:

- Större investeringar

- Bildande eller förvärv av dotterbolag

- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet

- Köp och försäljning av större fastighetsbestånd

4. Ekonomiska styrprinciper och samordning
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska skötas på ett effektivt och långsiktigt ekonomiskt hållbart sätt. 

Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget samt utifrån ägarens direktiv. 

Bolagets allmännyttiga uppdrag innebär att det ska klara verksamheten självständigt och anpassat till lokala förutsättningar.

5. Ekonomiska och finansiella mål
Bolaget ska förhålla sig till balans mellan det huvudsakliga målet om 500 lägenheter under perioden, direktavkastning och soliditet för att säkra långsiktigt hållbar ekonomi.

6. Region Gotlands koncernkrav

Budget och verksamhetsplan Bolagets budget och verksamhetsplan för nästkommande år samt övriga strategiska planeringsdokument som ägaren efterfrågar delges regionledningen vid, på hösten, inplanerat ägarmöte.

Underlag för koncernredovisning Bolaget ska årligen, enligt av ägaren delgiven tidplan, tillhandahålla regionstyrelsen det underlag styrelsen begär för upprättande av regionens delårsrapport samt årsredovisning enligt kommunallagens bestämmelser.

Förvaltningsberättelse Bolaget ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det regionala ändamålet med verksamheten.

Årsredovisning Bolaget ska årligen lämna in fullständig årsredovisning för information till regionfullmäktige senast första veckan i maj.

Region Gotlands aktieägarpolicy Bolaget ska i övrigt följa vad som anges om bolagsstyrelsens skyldigheter i Region Gotlands aktieägarpolicy.

7. Samordning och dialog

Regionstyrelsen ska ges den information och erhålla de handlingar som styrelsen begär.

Ägarmöten genomförs fyra gånger per år. Mötena ska innehålla en redovisning från bolaget angående ekonomisk ställning, planering framåt både avseende produktion och verksamhet samt övriga väsentliga ärenden.

Till mötena ska regionstyrelsens ordförande, regionråd i opposition, regiondirektör och eventuella övriga tjänstepersoner från regionen samt bolagets styrelseordförande, vice ordförande och verkställande direktör kallas.

8. Övrigt

Dessa ägardirektiv gäller för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2023 om inte behov av att revidera dem uppstår. Både ägaren och bolaget kan påkalla behov av revidering under perioden.

 

Sammanfattning

AB Gotlandshems nuvarande ägardirektiv gäller till och med den 31 december 2019.

Med anledning av detta har ett nytt ägardirektiv tagits fram för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2023.

Som underlag för förändringar har hänsyn tagits till ny/uppdaterad lagstiftning samt synkroniserats med Region Gotlands beslutades aktieägarpolicy och bolagsordning.

Som vägledning i arbetet har ”Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag– en handledning”, utgiven av SKL tillsammans med SABO använts. Utöver detta har en omvärldsanalys genomförts där bland annat en genomgång av sju andra ägardirektiv för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har granskats.

Under framtagandet har företrädare för AB GotlandsHem varit delaktiga i arbetsmöten, följt av dialog vid ägarmöte inför beredning av ärendet för beslut.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

-Vi har under lång tid haft en process gemensamt med både styret och oppositionen och tillsammans med representanter för bolaget för att ta fram ett väl förankrat ägardirektiv.

För oss i Alliansens är det viktigt att vi har ett stabilt och långsiktigt hållbart ekonomiskt bolag. Det är en trygghet för såväl boende och ägare. Gotlandshem har ett viktigt uppdrag att bidra till ytterligare bostadsbyggande med 500 lägenheter till 2023 vara 2 platser skall vara på landsbygden.

Jag är förvånad över oppositionens sätt att idag med stöd av SD driva igenom att vi inte skall ställa några som helst ekonomiska krav på bolaget. Det är som jag ser det att helt abdikera från ansvaret som ägare. Det krävs såväl god soliditet som avkastning för att kunna egenfinansiera en del av nybyggnationen och det behöver vi som ägare vara tydliga med.

Region Gotland borgar för AB Gotlandshems samtliga lån, därav måste vi också ställa tydliga krav eftersom bolagets ekonomi också påverkar regionens ekonomi och låneutrymme.

 

 

Ärende 9 - Främjande av psykisk hälsa, gemensamt arbete i samhället

Regionstyrelsens förslag till beslut i Regionfullmäktige

•  Region Gotland ansöker om medlemskap i den ideella föreningen MindShift Gotland

Regionstyrelsens beslut under förutsättning av beslut i regionfullmäktige :

1. Till ombud på föreningsstämman för MindShift Gotland 2020-2022 utses Rolf Öström.

2. Kostnader för Region Gotlands deltagande i MindShift Gotland belastar enheten för Social hållbarhet, avdelningen för regional utveckling i regionstyrelseförvaltningen.

 

Sammanfattning

Med utgångspunkt i Region Gotlands program för självmordsförebyggande arbete (2015-2018) bedrivs ett brett arbete för att minska självmorden på Gotland. Delar av arbetet handlar om att samverka med externa aktörer och att gemensamt sprida kunskap om psykisk hälsa/ohälsa i samhället. Programmet har förlängts att gälla till och med 2020 och en process pågår för att ta fram förslag på reviderat program.

Under 2019 har en process pågått för att hitta former för ökad samverkan kring psykisk hälsa, mellan olika aktörer i samhället. I takt med att planering för detta fortgått och det även innefattar att hantera pengar har behovet av en sammanhållande formell struktur blivit allt mer trängande. Det har utmynnat i bildandet av en ideell förening MindShift Gotland.

Föreningens mål är att verka för psykisk hälsa genom innovativ och förstärkt samverkan. Företag och organisationer, som önskar verka för föreningens ändamål, kan ansöka om medlemskap. Medlemmen företräds, i föreningen, av en representant från det aktuella företaget eller organisationen. Medlemmarna i föreningen förväntas bidra aktivt till föreningens mål och bidra med tid och resurser som bedöms möjliga att lägga in i föreningens pågående projekt.

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett medlemskap i föreningen möjliggör och förenklar samverkan med andra aktörer i samhället.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- För Region Gotland är detta, förutom det arbete som sker inom regionen, ett sätt att samverka med övriga samhället i de här viktiga frågorna. Vi behöver alla bidra och samverka för en ökad hälsa i samhället.

 

Ärende 10 - Försäljning av namnrättigheter för Arenan Visborg

Regionstyrelsens beslut

• Att ge Gotlands Idrottsförbund (GI) i uppdrag att ombesörja försäljningsprocessen av namnrättigheten till sporthallen på Visborg, idag namngiven som ICA Maxi Arena.

• Att den årliga intäkt som leasingen av namnrättigheten inbringar ska fortsatt oavkortat gå till det representationsstöd som har varit i bruk under den gångna avtalsperioden.

• Ge Regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta avtal mellan Region Gotland och GI avseende namnförsäljningen.

• Att ge förvaltningen i uppdrag att inför nästa fördelningsperiod göra en översyn av riktlinjerna för representationsstödet och de riktlinjer som tillhör.

 

Sammanfattning

Inför öppnandet av den nya sporthallen på Visborg 2015 beslutade KFN att intäkten av leasingen av namnrättigheterna skulle tillfalla föreningslivet (KFN 2014-09-16, §56). Dåvarande Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde en dialog med näringslivet och föreningslivet angående leasingen av namnrättigheterna på den nya sporthallen. Då konstaterades det att näringslivets intresse ökade av vad eventuell intäkt predestinerades till.

Klart är att näringslivets vilja att skjuta till större belopp ökar om pengarna oavkortat går tillbaka till föreningslivet. Intresset är måttligt om intäkten används till att finansiera sporthallens löpande drift. Genom att predestinera eventuell intäkt från leasing av namnrättigheterna till förmån för föreningarna är det sannolikt att intäktens storlek ökar. Detta utgör i regionperspektivet en möjlighet att med liten eftergift göra stor skillnad för föreningslivet.

Inför försäljningen föregående period erbjöd och accepterade GI att genomföra försäljningen (KFN 2015-03-31, §30). Även inför denna period har GI anmält sitt intresse att sköta försäljningen av namnrättigheterna.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- Detta är ett bra sätt att genom försäljning av namnet bidra till idrotten och de föreningar som är aktiva på elitnivå.

Ärende 12 - Förslag till ändring av månadskort plus

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•  Månadskort plus inom kategorierna länskort, Visbykort och förortskort avskaffas.

•  Arbetsresekort återinförs.

•  Enhetspris för arbetsresekort inom färdtjänsten blir 400 kr/månad. Kortet och det nya priset ska gälla från 2020-03-01.

Beslutet fattades efter votering 8-7.

Sammanfattning

Regionfullmäktige 2019-11-18, § 288, återremitterade ärendet med motiveringen:

”Inget samråd har skett med organisationer för personer med funktionsnedsättning angående höjning av egenavgifter i färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region Gotland bryter mot ingångna överenskommelser med ovan nämnda organisationer.

En konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad det innebär vid ett så omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”

Samråd har skett 2019-11-20.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- Vi återinför nu arbetsresekortet för att prioritera den grupp färdtjänstberättigade som dagligen åker till jobb och annan sysselsättning.

 

Ärende 16 - Markanvisning avseende idrottsanläggning Visborg

Regionstyrelsen beslutar att

•  Genom markanvisningstävling upplåta mark inom idrotts- och rekreationsområdet på Visborg för nybyggnation av gymnastikhall.

•  Godkänna föreslaget upplägg, kriterier samt tidplan för markanvisningen.

•  Ge i uppdrag till Tekniska nämnden att bereda samt verkställa markanvisningen.

 

Sammanfattning

Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar bland annat för behovsprioritering mellan olika idrotter och verksamheter och har i detta arbete identifierat behovet av en ny gymnastikhall i Visby som stort. Bristen på tider i befintliga hallar lämpliga för gymnastik är stor i Visby och i takt med ökad befolkning förväntas antalet utövare öka framöver. För att utöva sin idrott måste gymnasterna ta fram tunga redskap innan träning och ställa tillbaka dem efter genomförd träning, vilket är riskfyllt och tidskrävande. Det finns för närvarande inga befintliga lokaler i Region Gotlands bestånd som skulle kunna passa gymnastikens behov och ge gymnasterna bra träningsmöjligheter. Föreningen i Visby har runt 800 medlemmar, främst barn och ungdomar, men det finns även gymnastikverksamhet i andra föreningar som skulle kunna ta del av möjligheterna i en ny hall för redskapsgymnastiken. Förutom att en ny gymnastikhall skulle leda till en förbättrad och säkrare situation för gymnastiken och dess utövare, skulle detta även innebära att tider frigörs i andra hallar för andra aktiviteter och idrottsverksamheter.

 

Region Gotland har beviljat ett driftbidrag om 500 000 kr/år under en 10-årsperiod till Visbygymnasterna vilket möjliggör för föreningen att hyra en ny gymnastikhall. Att ett sådant hyresavtal kommer till stånd är också en förutsättning för markanvisningen då syftet med markanvisningen främst är att möjliggöra den fortsatta gymnastikverksamheten samt en utveckling av densamma.

 

Det har från olika externa aktörer visats ett intresse att bygga en gymnastikhall i kombination med ett kommersiellt komplement med idrottsinriktning av något slag. Ett sådant upplägg skulle innebära att flera behov kan tillgodoses utan att Region Gotland behöver gå in med stora investeringspengar.

Regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har i en arbetsgrupp arbetat fram ett upplägg för en markanvisningstävling med syfte att uppnå ovanstående.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- Vi går nu ut med markanvisning för att få till den idrottshall som gymnastiken så väl behöver. Det är många aktiva, framförallt flickor, och de behöver en mer anpassad hall med bättre säkerhet för gymnastiken. Detta frigör också timmar i andra hallar som kommer idrotten i stort till nytta.

 

 

Ärende 17 - Remiss. Detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 m.fl. (Tofta

Camping), utökat förfarande

Regionstyrelsens beslut

• Planförslaget tillstyrks, men regionstyrelsen vill särskilt poängtera vikten av att de sociala perspektiven kring ett genomförande av planen beskrivs, samt att frågan kring framtida vattenförsörjning av planområdet ges större tydlighet.

 

Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden har 2019-11-27 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda ett förslag till detaljplan för rubricerat område, allmänt känt som Tofta strand och Tofta camping.

Planförslaget möjliggör friluftsliv samt flera olika typer av övernattningsmöjligheter för besökare; rörlig camping, hotell, service samt uthyrningsstugor. Planområdet omfattar cirka 20 hektar och inrymmer bostäder i form av småhus på naturtomter i anslutning till Solbacksvägen, bostäder i form av flerbostadshus vid Toftavägen, samt uthyrningsstugor (bungalows) i mellandelen av området.

Översiktsplanen för det aktuella området möjliggör endast camping och rörligt friluftsliv, men i planförslaget görs ändå bedömningen att bostäder i anslutning till planområdets utkanter inte står i strid med översiktsplanens intentioner, då denna inte redovisar någon exakt geografisk gräns för turistzonens område.

Området är en viktig mötesplats för såväl närboende som långväga besökare och stranden är en av de mest besökta och mest barnvänliga på Gotland. Som sådan har den ett stort värde som mötesplats för unga och barn. Ur ett socialt perspektiv är det viktigt att området inte omvandlas till en plats med enbart restauranger och annan service som inte är tillgängliga för barn och ungdomar.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- Det här är en spännande utveckling av turistområdet i Tofta. Dock är det viktigt att tydligare se över VA-situationen och de sociala värdena i området, som idag är välbesökt av familjer, barn och unga.

 

Ärende 19 - Försäljning Plågan 1, Visby

Regionstyrelsens beslut

• Regionstyrelsen beslutar att fastigheten Plågan 1 i Visby läggs ut till försäljning i konkurrens via ramavtalsupphandlad mäklare. Den intäkt som detta genererar ska användas till renovering och underhåll av kvarnarna Kärringen och Lågan.

Sammanfattning

Kvarnarna Lågan, Kärringen och Plågan har under lång tid varit en karaktäristisk del av vyn över södra Visby och är del av ett naturligt grönstråk från Hällarna bort mot Södra Hällarna. Kvarnarna har under flera år varit stängda för allmänheten och dörrarna igenspikade, dels på grund av vandalism och ovälkomna besökare och dels för att säkerheten inte har kunnat garanteras. Skicket på kvarnarna har genom åren blivit allt sämre då det inte har funnits några tillsatta medel för underhåll.

Minst två av kvarnarna, Lågan och Plågan, är i akut behov av sanering till följd av fågelbon, döda fåglar och fågelspillning i kvarnarna. Till följd av mängden döda fåglar och fågelspillning är golvet inte synligt på något våningsplan i vare sig Lågan eller Plågan vilket gör att golvets skick är svårt att bedöma.

 

För att bevara kvarnarna framöver krävs åtgärder. Framförallt krävs sanering och lagning av taken för att inte förfallet ska påskyndas samt ytterligare åtgärder för att renovera kvarnarna utvändigt. Det har varit svårt att inom teknikförvaltningen tillskjuta medel för underhåll av kvarnarna och det är därför lämpligt att titta på alternativ.

 

En skarp förfrågan om att köpa kvarnen Plågan har inkommit från ägarna till hotell Kokoloko. De ser kvarnen som en förlängning av sin nuvarande verksamhet och önskar renovera den i samråd med Region Gotlands sakkunniga och utveckla denna till att bli en öppen mötesplats för allmänheten kring konst och kultur.

 

I och med förfrågan om förvärv enligt ovan har en arbetsgrupp med representanter från regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen diskuterat förutsättningarna för försäljning av Plågan samt framtida tillvägagångssätt för att bevara kvarnarna.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- Genom försäljningen av Plågan kan vi med köpeskillingen förhoppningsvis bidra till upprustning av de två övriga kvarnarna i Visby.

 

Ärende 20 - Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28

Regionstyrelsen beslutar

• att Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fullfölja försäljningen av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 under förutsättning att restriktioner införs kring framtida vattenförsörjning som inte påverkar köpeskillingen. Ett överlåtelseavtal ska slutligen godkännas av regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige.

 

Ärendebeskrivning

2019-02-28 §56 beslutade regionstyrelsen att regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att genomföra en försäljningsprocess av del av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fick uppdraget att sälja fastigheten och arbetet påbörjades under våren. Intresset bedöms som gott och försäljningsprocessen har pågått under hösten och är nu i sitt slutskede.

Potentialen i fastigheten består i att utveckla den i enlighet med detaljplanen för Visby Snäckgärdet 1:28 m. fl. (Snäck camping) som antogs av regionfullmäktige 2017-05-15 § 53 och vann laga kraft 2018-06-28. Planens syfte är att stärka turismen genom att ge möjlighet till en utökning av antalet turisbäddar på Gotland i form av stugor, tält och husvagnar/husbilar. Planen medger byggnation av två hotell om i storleksordningen totalt 10 000 kvm BTA samt cirka 250 stugor. Utöver detta medger planen rörlig camping med tillhörande servicehus.

 

På grund av sjunkande grundvattennivåer i kombination med en expansiv exploateringstakt har tillgången till vatten inom Visbyområdet blivit begränsad. I syfte att hushålla med vatten bedöms det därför lämpligt att avvakta med utvecklingen av Visby Snäckgärdet 1:28 och därmed är det tveksamt att under rådande omständigheter försälja fastigheten.

Då vattentillgången säkrats kan fastigheten bjudas ut till försäljning igen för att utvecklas i enlighet med gällande detaljplan. Innan en ny försäljningsprocess inleds bör den godkännas av regionstyrelsen.

Ett alternativ till att avbryta försäljningsprocessen är att undersöka möjligheten att sälja fastigheten med restriktioner kring framtida vattenförsörjning. Finns det en tillfredställande lösning på detta som ej är prispåverkande skulle fastighetsförsäljningen kunna genomföras som planerat.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- Det är positivt att vi nu fortsätter arbetet med en försäljning även om vi ser en kapacitetsbrist inom vattenförsörjningen de närmaste åren, som kan komma att innebära vissa restriktioner.

 

Övrig information

Angående mark- och miljödomstolens dom den 17 januari 2020 i mål nr
M 7575–17 angående Cementa AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och
utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite, Gotlands kommun.

Regionstyrelsen ger i uppdrag att fortsatt hantering av ärendet sker på REGU (Regionalt utvecklingsutskott) den 5/2. Skälet till detta är bland annat att det ska ges tid att bereda ärendet, samt att föredragning från ansvarig tjänsteperson, Jonas Nilsson, ska kunna förberedas.