Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Färska KKiK-resultat om Region Gotlands kvalitet och effektivitet

Publicerad 2020-01-23 14:14
Nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) har presenterat en sammanställning av de senaste mätningarna av Region Gotlands kvalitet och effektivitet. I jämförelse med andra kommuner ligger Gotland i framkant bland annat när det gäller handläggningstider för försörjningsstöd medan tillgängligheten via telefon samt bemötandet ses som ett förbättringsområde.

KKiK är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och som i dagsläget omfattar cirka 260 av Sveriges 290 kommuner. KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Ambitionen är att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

- Flertalet av nyckeltalen är under utveckling och KKiK ger inte svaret på allt, men det ger en lägesbild av kommunens kvalitet. Styrande för Region Gotlands kvalitetsarbete är målen i styrkortet. Resultaten inom KKiK är en del av detta arbete, säger regionens strateg inom kvalitet- och verksamhetsutveckling, Mariann Godin Luthman.

Resultat för KKiK presenteras löpande under året. Det här är en sammanfattning av de senaste siffrorna inom de sammanlagt tre områden som KKiK kartlägger:

Barn och Unga

Inom området Barn och Unga har vi färre barn inskrivna i förskolan per årsarbetare men också högre kostnader än andra kommuner inom förskolan.

- Vi ser en ökning av andelen elever i de kommunala skolornas årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, och det är glädjande. Vidare har vi fler nöjda elever i årskurs 9, än de flesta av de deltagande kommunerna, säger utbildning- och arbetslivsförvaltningens kvalitetschef, Bo Eriksson.

Stöd och omsorg

Kostnaderna avseende individ- och familjeomsorgen är högre i jämförelse med övriga deltagande kommuner men resultaten är goda när det gäller antal vuxna personer som fått försörjningsstöd och efter ett år inte återkommer.

- Något vi ska vara stolta över är att personer som söker försörjningsstöd endast behöver vänta fyra dagar på beslut. Här ligger vi bland de bästa i landet, säger Mariann Godin Luthman.

- Väntetiden har vi med i våra mål. Det skall inte ta mer än fem arbetsdagar att få beslut från det att ansökan kommit in med kompletta underlag. Där har säkert även digitaliseringen med e-ansökan gjort att handläggningen går snabbare, då vi nu har en tilltro till att våra klienter lämnar korrekta uppgifter och att vi inte begär in så mycket underlag längre, säger Helena Tiricke, 1:e socialsekreterare.

Antal personal (olika individer) som besöker personer som får hemtjänst är lägre inom regionen än de flesta andra kommuner. Brukare på särskilt boende inom äldreomsorg ger höga betyg vid nöjdhetsundersökningen och kostnaderna för äldreomsorgen är lägre i jämförelse med övriga deltagande kommuner.

Samhälle och miljö

Inom området samhälle och miljö mäts bland annat medborgarnas möjlighet till delaktighet i kommunens utveckling. Här har Region Gotland goda resultat. Inom den kommunala arbetsmarknadsverksamheten lyckas regionen bra med att få ut deltagare i arbete eller studier. Arbetsmarknadsenheten har i samverkan med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen arbetat med personer som sökt ekonomiskt bistånd med fokus på att få individerna att gå mot arbete eller studier.

- Nyckelfaktorer har varit framför allt bemötandet men även samverkan och att ta vara på allas respektive kompetens, säger Jenny Lennhammar, enhetschef Arbetsmarknad och integrationsenheten.

I jämförelse med deltagande kommuner har regionen bra resultat när det gäller insamlat hushållsavfall samt andelen miljöbilar i regionens verksamheter.

Förbättringsområden finns inom tillgängligheten via telefon samt bemötandet. Vidare behöver regionen minska handläggningstiderna inom bygglov och arbeta med att öka nöjdheten hos företagare som varit i kontakt med regionen.

- Regionen arbetar aktivt med att förbättra dialogen och kontakten med öns företagare. Vi ser redan nu i vår löpande servicemätning av vår myndighetsutövning (NKI) att vi tar steg i rätt riktning. Jämfört med KKiK som baseras på 2018 års mätresultat ser vi främst positiva förändringar inom vår bygglovshantering. Enligt NKI-gradering ligger övriga serviceområdens mätresultat på godkänd eller högre nivå. Vårt mål är naturligtvis att bli bättre i jämförelse med andra likvärdiga kommuner, säger näringslivsstrateg Johann Malmström.