Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ökade satsningar på VA krävs för att långsiktig klara utbyggnad i Visby

Publicerad 2020-01-15 16:43
Återfyllnaden av vattentäkterna på Gotland sker inte i den utsträckning som behövs. Nu behöver det göras prioriteringar i vilka exploateringar som ska genomföras och inte.

Den omfattande exploateringen i Visby riskerar att förbruka den överskottskapacitet som finns innan ny produktionskapacitet tillförts.

- Trots allt regn ligger vi fortfarande under i kapacitet. Med dagens kunskap vet vi att vi överutnyttjat våra vattentäkter samtidigt som de politiska processerna tagit tid, till exempel beslutet om bräckvattenverk. När det här läget nu blev uppenbart planeras VA-planen om och arbetet med att säkerställa en lösning för vattenförsörjningen i Visby påskyndas, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

Försäljningsprocessen gällande Snäcks camping är pausad i väntan på beslut från regionstyrelsen den 28 januari. Regionstyrelseförvaltningen föreslår nu att processen avbryts tills det att VA-situationen långsiktigt är löst. Då kan den återupptas. 

Tekniska nämnden har tagit beslut om att påskynda vattenledningen mellan Klintehamn och Tofta.

- Vi behöver också prioritera om och tidigarelägga åtgärder för att klara situationen i Visby. Vi kan, i dagsläget, troligen inte exploatera allt i den takt vi önskar och vill i Visby. Det aktuella vattenläget innebär att regionen måste iaktta en ökad försiktighet, ta ansvar och börja prioritera, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

Att sälja en fastighet som Snäcks camping, som ska utvecklas på ett sätt som belastar VA-systemet ytterligare, vore ansvarslöst i den här situationen, menar hon.

- Vi måste göra nödvändiga prioriteringar för permanent boende. Här har vi möjligheten att undvika ytterligare belastningar på VA-nätet utan att det drabbar enskilda exploatörer, säger Eva Nypelius.

Region Gotland kommer behöva se över även andra planerade markförsäljningar, men gällande Gotlandshem och stadsutvecklingsprojekt där det handlar om att få fram bostäder där pågående planprocess finns, kommer regionen att försöka hålla den tidplan som gäller enligt tidigare.

- Skulle de projekten bromsas skulle det få väldigt stora effekter på, bland annat, våra tillväxtmål, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Till sommaren 2022 är förhoppningen att ledningen mellan Klintehamn och Tofta kommer stå klar. Det betyder att vatten inte längre behöver pumpas ner mot Klintehamn, utan kan behållas i Visby. Utöver detta måste dock även ny produktionskapacitet tillföras för att långsiktigt säkerställa vattentillgången i Visby.

I slutet av mars presenterar teknikförvaltningen en utredning om Visbys framtida VA-försörjning. Den kommer att peka på ett antal olika scenarier för att långsiktigt säkra Visbys VA-försörjning.