Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visbys framtida VA-försörjning utreds

Publicerad 2020-01-15 10:25
De senaste åren har vattenbristen på Gotland förvärrats. Effekterna av klimatpåverkan ökar och är samtidig med en omfattande exploatering, framför allt i och omkring Visby. Inom kort presenteras en utredning om VA-situationen i Visby.

Efter att södra Gotlands problem, tills nu söder om Hemse och nästa sommar söder om Klintehamn, tycks vara under kontroll riktas nu fokus mot, i första hand Visby. Där har den omfattande exploateringen snabbt intecknat det kapacitetsöverskott som tidigare funnits både avseende dricksvatten och avlopp.

Då vatten från Visby till stor del tidigare försörjt området ner mot Burgsvik har även området mellan Klintehamn och Tofta kommit att omfattas av anslutningsstopp.

- Nu har vi sett att kapaciteten vi har mellan Klintehamn och Tofta räcker till att ansluta de antagna detaljplanerna och bygglov inom verksamhetsområde, säger Patric Ramberg, teknisk direktör.

Uppdatering av läget kommer att göras löpande och i slutet av mars kommer en utredning avseende Visbys framtida VA-försörjning att presenteras. Den kommer att peka på ett antal olika scenarier för att långsiktigt säkra Visbys VA-försörjning.

- Vi kommer nu att påskynda arbetet med att säkerställa en lösning för vattenförsörjningen i Visby. Om det handlar om att förstärka befintliga vattenverk eller bygga nytt är i dagsläget inte fastställt. Vi behöver hitta den bästa lösningen, vilken det än är, säger Patric Ramberg.

Till sommaren 2022 är förhoppningen att ledningen mellan Klintehamn och Tofta kommer stå klar. Det betyder att vatten inte längre behöver pumpas ner mot Klintehamn, utan kan behållas i Visby.

- Utöver detta måste dock även ny produktionskapacitet tillföras för att långsiktigt säkerställa vattentillgången i Visby, säger Patric Ramberg.

Fram till att den nya kapaciteten finns färdig i Visby kommer det behövas fortsatt bevattningsförbud, dock förhoppningsvis inte riktigt i samma omfattning som tidigare.

 

Bifogat finns ett PM som beskriver den kapacitet som finns tillgänglig i det regionala VA-systemet, område för område.