Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elev sitter vid bord och skriver.

Tycker du att skolan krånglar? -
Det finns hjälp att få!

Tycker du att det är problem på lektionerna eller rasterna? Här får du veta mer om hur du kan få hjälp!

Ibland kan det vara väldigt lätt att lära sig, och ibland kan det vara krångligt. Alla människor är olika. Vi kommer från olika bakgrunder, tror på olika saker, ser olika ut. Vi tänker olika och lär oss olika. Du har rätt att lära dig saker och läraren ska hjälpa dig.

Alla som jobbar på skolan har ett ansvar att hjälpa dig. Vänd dig först och främst till din lärare eller en vuxen hemma.

 • Läraren - Prata med din lärare om du inte får lära dig tillräckligt mycket i skolan.
 • Vuxen hemma - Prata med en vuxen hemma och be om hjälp med att prata med någon i skolpersonalen.
 • Skolsköterska och skolkurator  - De jobbar för att du ska må bra, både i skolan och hemma. Du kan prata med och be någon av dem om hjälp.
 • Rektorn - Gå till rektorn om det inte hjälper att prata med din lärare. Rektorns jobb är att se till att alla barn och elever får en så bra skolgång som möjligt.
 • Specialpedagog och speciallärare - De hjälper elever med att kunna lära sig lättare och är extra kunniga i att hitta nya sätt för dig att lära dig.

Du kan få extra anpassningar

Ibland kan du som elev behöva extra hjälp eller extra utmaningar, för att skolan ska kännas rolig. Det kallas för extra anpassning.

Innan du får en extra anpassning ska läraren ta reda på vad du behöver. Läraren ska göra det tillsammans med dig. Det kan till exempel vara:

 • Extra hjälp att planera och strukturera skoldagen.
 • Extra tydliga instruktioner.
 • Anpassade böcker eller program till datorn och surfplatta.
 • En speciallärare som du arbetar med ibland.

Du kan få särskilt stöd

Om de extra anpassningarna inte räcker till, kanske du behöver det som kallas särskilt stöd. Det är rektorn som ansvarar för att du får särskilt stöd. Din lärare ska informera rektorn om du behöver särskilt stöd.

Läraren ska planera det särskilda stödet tillsammans med dig, dina föräldrar och en specialpedagog. Någon från elevhälsan kan också vara med i planeringen.

Innan du får särskilt stöd ska det göras en plan för det. Den planen kallas för åtgärdsprogram. Det finns en särskild blankett för åtgärdsprogram som rektor ska skriva under. Den blanketten ska du och dina föräldrar få. På den står det också hur ni gör om ni inte är nöjda med åtgärdsprogrammet.

I åtgärdsprogrammet står vad som är bestämt. Då ska personalen i skolan arbeta på det sättet. Ett särskilt stöd kan exempelvis vara att:

 • Du får regelbundet undervisning av en speciallärare under en längre tid.
 • Du får gå i en mindre klass eller grupp.
 • Du får en elevassistent som stödjer dig under skoldagen.

Läraren, du och dina föräldrar ska hela tiden prata om hur planen fungerar. Då kan ni göra ändringar i planen när det behövs.

Om du ska få en ny lärare eller byta skola är det viktigt att du får fortsätta ha det stöd du behöver. Den nya skolan behöver känna till vilka de är. Du och dina föräldrar har rätt att veta vilken information den nya skolan får.

Allt som beskrivits här är bestämt i Skollagens kapitel 3. Alla som arbetar i skolan ska följa lagen. Läs mer om Skollagen här

Alla behöver stöd från andra för att må bra. Berätta för någon vuxen på skolan eller hemma:

 • Om du inte mår bra.
 • Om du inte orkar eller klarar av det du tycker att du borde göra.

Det kanske är så här:

 • Du kanske har svårt att klara dig i ett ämne. Det spelar ingen roll varför du har kommit efter.
 • Du kanske känner dig otrygg i klassen och/eller skolan och vill helst inte vara i skolan.
 • Du kanske har det motigt att fokusera på en sak i taget eller så är du hyperfokuserad fast du egentligen borde göra något annat. När du kommit igång med en uppgift kan det vara svårt att avsluta.
 • Du kanske inte alltid hinner tänka innan du säger något eller blir arg snabbt. Det kan kännas jobbigt när planer, tider eller rutiner förändras.
 • Din utmaning kanske är att få lugn och ro för att vila eller tänka. Eller att komma ihåg läxor och gympakläder.
 • Du kanske har svårt att sitta still och blir lätt störd av saker runtomkring. Kanske känner du dig helt utmattad efter en lektion.
 • Du kanske har fantasier som leder till stark oro och tycker att du tänker annorlunda än andra. 
 • Kanske har du svårt att lära dig nya ord och att förstå eller göra dig förstådd.
 • Du kanske har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud och har svårt att minnas det du läst.
 • Du kanske kastar om siffror.
 • Du kanske har svårt att delta på alla lektioner. Ibland har du perioder av sjukskrivning
 • Du kanske har svårt att göra dina läxor.

Lärare

Det är den person som planerar och leder lektioner som gör att alla kan lära sig i skolan.

Klasslärare eller mentor

Det är en lärare som ska veta hur du lär dig ämnena och hur du har det i skolan i sin helhet. Din mentor stödjer dig i utvecklingen till att bli vuxen. Alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha en mentor.

Speciallärare

Det är en lärare som gått en extra utbildning och kan mer om extra anpassning och särskilt stöd. De kan stötta dig i hur du kan lära dig bättre.

Specialpedagog

Det är en lärare som gått en extra utbildning. Specialpedagogen kan stötta din lärare i hur de kan göra lektionerna ännu bättre.

Elevstödjare, klassassistent eller socialpedagog

De är personal som exempelvis jobbar med att skapa bra raster på skolan. Bra raster är viktiga för att du ska kunna vila och pausa mellan lektioner. De kan exempelvis ordna aktiviteter som elever kan göra tillsammans eller själv. De hjälper dig att hitta någon att prata med om du har något problem. 

Rektor och biträdande rektor

Rektorn är chef för skolans personal. Rektorn leder skolan och bestämmer hur alla ska arbeta för att göra skolan så bra som möjligt för dig som är elev. Rektorn och biträdande rektorn har båda ansvar för att skapa trygghet och studiero för alla i skolan.

Skolsköterska

Skolsköterskan jobbar med att hjälpa dig med hälsa och mående. Du kan exempelvis prata med skolsköterskan om mat, motion, sömn och relationer. Skolsköterskan kan också kontrollera din syn, hörsel, mäta och väga dig.

Skolkurator

Skolkuratorn jobbar med att hjälpa dig om du mår dåligt. Du kan prata med skolkuratorn om exempelvis att du är ledsen, stressad, blir utsatt för våld, undrar något om kompisrelationer, kärlek, sex eller alkohol och droger.

Andra vuxna i skolans barn- och elevhälsoteam

Det finns skolpsykolog, skolläkare, talpedagog, hörselpedagog, synpedagog, rh-pedagog i förskolan och skolan. Förskolan har också logoped. Om du behöver vara på sjukhus kan du få träffa en sjukhuslärare.