Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Film: Planerar kulturplan 2021-2024

Publicerad 2019-12-20 09:38
Under hösten 2019 har arbetet med att ta fram en ny kulturplan för perioden 2021-24 påbörjats. Under november och december har ett 30-tal dialoger genomförts med olika aktörer inom kulturområdet.

Under dialogmötena diskuteras utmaningar och planer för teater och dans, musik, film, kulturarv, litteratur, ungdomskultur, speldesign, bildkonst, slöjd, form och design. Samtalen handlar också om vilken betydelse kulturen har eller kan ha i relation till andra samhällsområden som landsbygdsutveckling, folkhälsa, turism och utbildning. Det är även fokus på kreativa näringar, social hållbarhet och kulturens infrastruktur i form av lokaler och andra resurser.

Alla inspel, idéer och förslag som kommer in under dialogmöten kommer att sammanställas och presenteras för en politisk styrgrupp och därefter kommer en första remissutgåva av kulturplanen att skickas ut i april-maj 2020.

Planen ska sedan bearbetas efter de remissvar som kommer in för att därefter behandlas i regionstyrelse och regionfullmäktige i oktober-november 2020.

Kulturplanen är en del av den så kallade Kultursamverkansmodellen som i korthet innebär hur regionala och statliga pengar ska fördelas till våra professionella kulturinstitutioner. Deras verksamhet står naturligtvis i fokus i kulturplanen, men planen omfattar öns hela kulturliv, professionella som ideella, institutioner såväl som frilansande och privata aktörer.

Den politiska majoriteten har uttryckt att man i den nya kulturplanen vill prioritera landsbygdsfrågor, ungdomar och unga vuxna, kreativa näringar och folkhälsoperspektivet.

Se filmen från dialogmötet den 20 november med representanter från teaterområdet på Gotland:

Läs mer om Region Gotlands kulturplan och arbetet framåt på https://www.gotland.se/kulturplan