Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden gav Urbaser AB uppdraget att hämta avfall under fem år

Publicerad 2019-12-19 08:03
Urbaser AB lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet för att hämta avfall på Gotland.
Urbaser AB:s anbud var på 23 766 325 kronor per år, fyra miljoner kronor lägre än närmaste anbudssumman. Det på Gotland helt nya företaget ska hämta mat- och restavfall, grovavfall och latrin runt om på Gotland. Företaget tar över uppdraget från Gotlands Åkericentral AB.
 

 – Ambitionen är att utveckla ett partnerskap. Målet är att göra avfall till en resurs, säger tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

Avtalsperioden löper mellan 2021-02-01 till och med 2026-01-31 (5 år) utan möjlighet till förlängning, det vill säga inga optionsår. Överprövningstiden går ut den 30 december 2019.

Urbaser AB:s anbud var det ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån förhållande mellan pris och kvalitet. Utvärdering med mervärdeskriterier har gjorts gällande arbetsmiljö, miljö och kundservice. I det nya avtalet kommer entreprenören upprätta en egen kundtjänst för dagliga driftsfrågor. Syftet är att abonnenterna ska få ännu snabbare svar vid frågor. Myndighetsutövning och ekonomi kommer ligga kvar på teknikförvaltningen.

Det fanns totalt tre anbudsgivare. De två andra var Gotlands Åkericentral AB och Ragn-Sells AB.

En ny del för Urbaser AB gentemot nuvarande avtal är att viss kundtjänst ska hanteras av entreprenören. I det nya avtalet kommer entreprenören upprätta en egen kundtjänst för dagliga driftsfrågor. Syftet är att abonnenterna ska få ännu snabbare svar vid frågor. Myndighetsutövning och ekonomi kommer ligga kvar på teknikförvaltningen.

Finns i 22 kommuner

Urbaser är en privat aktörer inom insamling och transport av källsorterat hushållsavfall från kommuner och kommunala bolag. Företaget har över 500 medarbetare och 250 fordon i daglig drift som når ut till cirka 1 500 000 invånare i omkring 22 kommuner i Sverige.

Urbaser AB ägs av Urbaser Nordic A/S, som sammanlänkar bolag från de fyra nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland. Urbaser AB är uppdelat i tre regioner; Nord, Stockholm och Syd/Väst.