Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan för Fårö Butleks 1:3 m.fl.

Miljö- och byggnämnden har 2020-09-15 antagit ett förslag till detaljplan för Fårö Butleks 1:3 m.fl. (MBN § 199). 

Inkomna synpunkter från planens granskningskede, revideringar och ändringar samt Samhällsbyggnadsförvaltningens ställningstaganden har sammanställts till ett granskningsyttrande som bifogas antagningshandlingarna. 

Planförslaget, daterat 2019-11-07, har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för offentlig granskning hos  samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 9 december 2019 t o m den 20 januari 2020. Den formella utställningen/granskningen har föregåtts av samråd med berörda fastighetsägare, statliga, regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att bevaka. Framförda synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region Gotlands anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlista.

Planområdet är beläget på nordvästra Fårö, norr om Ajkesträsk och cirka 500 meter sydväst Ajkesvik innanför Bohakasand.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att tillskapa fem fastigheter för bostadsändamål, som komplettering till befintlig bebyggelse inom fastigheten Fårö Butleks 1:3 (del av skifte 7). Inplaceringen av de nya tomterna utgår från befintlig bebyggelsestruktur, vilket innebär att fastigheterna nås från gemensam väg och omges av naturmark, så att den skogliga karaktären bibehålls. Övrig mark regleras som naturmark.

Fem befintliga fastigheter ingår också i detaljplanen. Även dessa regleras för bostadsändamål med avsikt att säkerställa pågående markanvändning. Förslaget innebär att de befintliga fastigheterna ges rätten till kompletterande bebyggelse på respektive fastighet.

För att bebyggelsen på bästa sätt ska inlemmas i landskapet har planförslaget försetts med särskilda utformningsbestämmelser. I skogsområdet föreslås hus i trä, medan stenhus förordas mot det öppna landskapet i söder. Övriga utformningsbestämmelser omfattar bl a huvudbyggnaders bredd, storlek, totalhöjd och takform. För att behålla helhetsverkan i landskapsbilden förespråkas dova kulörer som inte kontrasterar mot färgskalan i naturlandskapet.

Förslaget innebär även att naturmarken inom planområdet upplåts till en gemensamhetsanläggning, där samtliga fastigheter inom planområdet föreslås ingå. Denna ska förvaltas av de ingående fastigheterna i en samfällighetsförening.

Med anledning av inkomna synpunkter och den utdragna planprocessen har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående ändringar och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER GRANSKNING

  • För att säkerställa tre riskbedömda Avarönnar i relation till vägbanans inklusive vägområdets sträckning och omfattning har två delsträckor projekterats (bilaga till detaljplanen). Lokalgatans sträckning har anpassats efter projekteringen. De riskbedömda avarönnarna har förlagts inom naturmark. Detaljplanen har anpassats efter naturvärdena inom planområdet.
  • Två planbestämmelser har införts för att skydda Avarönnar; träd1 respektive n1 – Avarönn får inte fällas eller skadas. Dessutom har en planbestämmelse – Marklov krävs även för fällning av rönn och oxel –tillförts detaljplanen för de delar av planområdet där avarönn konstaterats.
  • Planbeskrivningen har kompletterats med konstaterandet att sopbilen inte kan vända vid fastigheten Fårö Butleks 1:41 och att sopkärlen från fastigheten kommer att behöva transporteras av fastighetsägaren cirka 40 meter till närmaste vägkors.
  • Föreslagen vändplats vid fastigheten Fårö Butleks 1:48 har utgått ur planförslaget.
  • En ny planbestämmelse f6 – Största tillåtna bredd för huvudbyggnad uppförd efter detaljplanens antagande är 7 meter – har tillkommit. Denna berör endast fastigheten Fårö Butleks 1:41.
  • Tidigare planbestämmelse f5 har utgått ur förslaget, då takmaterial inte får regleras som åtgärd för dagvatten.
  • Utöver detta har redaktionella justeringar och förtydliganden genomförts i planhandlingarna.
  • Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
  • Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2012-12-18, bedömt att genomförandet av föreslagen detaljplan inte medför en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen instämmer, i yttrande 2013-01-24, att under förutsättning att en VA-utredning genomförs och att detaljplanen anpassas till denna, krävs inte en miljöbedömning. Bebyggelsen utgör en sådan komplettering som avses i 4 kap 4 § miljöbalken.

Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom. Planen förväntas vinna laga kraft 15 oktober 2020.

Upplysningar lämnas av Annie Lovén, planarkitekt tfn 0498-269685 mejl annie.loven@gotland.se

Miljö- och byggnämnden