Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Fårö Butleks 1:3 m.fl.

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2019-11-07 har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan- och bygglagen för granskning innan antagande. Synpunkter från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter samrådet av detaljplanen har ändringar av planförslaget skett varav reviderade planhandlingar och tillhörande utredningar nu ställs ut för granskning.

 

Granskningstiden är nu formellt avslutad men synpunkter tas emot löpande fram tills eventuellt antagande. Inkomna synpunkter efter granskningstidens avslutande kan dock medföra att någon rätt att överklaga eventuell antagen plan inte kan medges. Granskningshandlingar publiceras fram tills antagandehandlingar finns att tillgå.

Planförslaget har under tiden 2016-03-17 – 2016-04-08 varit ute på samråd enligt 5:e kapitlet, 20 §, plan- och bygglagen. Inkomna yttranden finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen. Synpunkter från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse och finns tillgänglig, tillsammans med ytterligare information, planhandlingar och utredningar, på www.gotland.se/detaljplan samt i Rådhuset, Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 9 dec 2019 t o m 20 januari 2020.

 

 

Planområdet är beläget på nordvästra Fårö, norr om Ajkesträsk och cirka 500 meter sydväst Ajkesvik innanför Bohakasand.

 

 

 

 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att tillskapa fem fastighe- ter för bostadsändamål, som komplettering till befintlig bebyggelse inom fastigheten Fårö Butleks 1:3 (del av skifte 7). Inplaceringen av de nya tomterna utgår från befintlig bebyggelsestruktur, vilket innebär att fastigheterna nås från gemensam väg och omges av naturmark, så att den skogliga karaktären bibehålls. Övrig mark regleras som naturmark.

Fem befintliga fastigheter ingår också i detaljplanen. Även dessa regleras för bostadsändamål med avsikt att säkerställa pågående markanvändning. Förslaget innebär att de befintliga fastigheterna ges rätten till kompletterande bebyggelse på respektive fastighet.

För att bebyggelsen på bästa sätt ska inlemmas i landskapet har planförslaget försetts med särskilda utformningsbestämmelser. I skogsområdet föreslås hus i trä, medan stenhus förordas mot det öppna landskapet i söder. Övriga utformningsbestämmelser omfattar bl a huvudbyggnaders bredd, storlek, totalhöjd och takform. För att behålla helhetsverkan i landskapsbilden förespråkas dova kulörer som inte kontrasterar mot färgskalan i naturlandskapet.

Förslaget innebär även att naturmarken inom planområdet upplåts till en gemensamhetsanläggning, där samtliga fastigheter inom planområdet föreslås ingå. Denna ska förvaltas av de ingående fastigheterna i en samfällighetsförening.

Med anledning av inkomna synpunkter och den utdragna planprocessen har planförslaget reviderats i vissa avseenden. Nedanstående ändringar och bemötanden ligger till grund för utställningsförslaget.

ÄNDRINGAR AV FÖRSLAGET EFTER SAMRÅDET

 • Planhandlingarna har kompletterats med en omfattande vattenutredning, som genomförts av exploatören genom Berggeologiska Undersökningar AB. Vattenutredningen inklusive ansökan om vattenverksamhet med bilagor har lämnats in till Mark- och miljödomstolen och tillhör planförslaget. Tillstånd för planerad vattenverksamhet har meddelats av Mark- och miljödom- stolen den 12 februari 2019 och domen har vunnit laga kraft. Beslutet innebär att antalet till- kommande tomter i området har reducerats till fem.
 • En planbestämmelse vattenverk har införts för området där vattenverksamheten för gemen- samt behov är belägen, likaså har en ny planbestämmelse infiltration införts för området i norr, där en infiltrationsanläggning planeras.
 • En ny administrativ planbestämmelse har tillkommit Bygglov krävs även för att anordna eller ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap § 1, Miljöbalken.
 • Planområdets omfattning har reviderats, vilket innebär att fastigheterna Fårö Butleks 1:68, Fårö Butleks 1:72 och del av Fårö Butleks 1:3 (7) inte ingår i detaljplaneområdet.
 • Plankartan har kompletterats med bestämmelse Max en bostadsenhet per fastighet, vilket in- nebär att komplementbyggnad inte kan förses med kök. Byggrätten på respektive fastighet har minskats till 200 m2, varav huvudbyggnad får uppta max 150 kvadratmeter av tillåten byggnadsarea.
 • Utöver ovan nämnda ändringar av detaljplanen har plankartan och beskrivningen ersatts med förtydligande utformningsbestämmelser enligt Boverkets nya standard; f2 – Fasad ska utfor- mas i trä med dova färger och f4 – Fasader ska utformas i puts eller trä i dova färger som inte konstraterar mot naturlandskapet. Tidigare utseendebestämmelser har därmed utgått. Dessu- tom har två nya bestämmelser tillförts f5 – Takmaterial får inte utföras i zink eller koppar och f6 – Endast sadeltak i dova färger som inte konstraterar mot naturlandskapet. En bestämmelse om huvudbyggnaders högsta nockhöjd – 5,6 meter för huvudbyggnader i skog och 7,2 meter för huvudbyggnader i det öppna landskapet – har också tillförts. Dessutom regleras att källare inte får finnas.
 • En naturvärdesinventering har genomförts under sommaren 2016. Denna har kompletterats med en fördjupad inventering av förekomsten av avarönn inom planområdet under 2018 och 2019. Plankartans föreslagna tomtplatsers lägen och angöring, liksom lokalgatans vägområde har justerats i relation till inventeringens resultat.
 • Tillfarterna till de tillkommande fyra tomterna i väster har, med anledning av förekomsten av avarönn, ändrats så att en gemensam angöring med vändplats regleras från norr.
 • Planbeskrivningen har kompletterats med redovisning av eventuell flyttning av Skanovas tele- anläggningar och de ekonomiska konsekvenserna av detta.
 • Utöver redovisade ändringar har redaktionella tillägg och justeringar genomförts i planhand- lingarna. I detta ingår även översyn av planbestämmelsers formulering utifrån nya direktiv.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2012-12-18, bedömt att genomförandet av föreslagen detaljplan inte medför en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen instämmer, i yttrande 2013-01-24, att under förutsättning att en VA-utredning genomförs och att detaljplanen anpassas till denna, krävs inte en miljöbedömning. Bebyggelsen utgör en sådan komplettering som avses i 4 kap 4 § miljöbalken.

Detaljplanen följer den fördjupade översiktsplanen för Fårö 2025.

Följande samfälligheter/servitut berörs:

 • Ny 1 Fårö Butleks 1:3, Fårö Butleks 1:5 – telekablar, oinskriven nyttjanderätt, upplåtelseavtal med berörda markägare
 • Ny 2 Fårö Butleks 1:3 Fårö Nors 1:49, Fårö Stors Gasmora 4:18– elkablar, oinskriven nyttjanderätt
 • Sv 09-FÅR-598.1 Fårö Butleks 1:3, Fårö Butleks 1:5 - väg Sv 09-FÅR 535.1 Fårö Nors 1: 49 - väg
 • Sv 09-FÅR-653.1 Fårö Butleks 1:3 - väg Sv 09-FÅR-653.2 Fårö Butleks 1:5
 • Sv 09-FÅR-690.1 Fårö Butleks 1:3 - väg
 • Sv 09-FÅR-612.1 Fårö Butleks 1:3, Fårö Butleks 1:5 - väg Sv 09-FÅR-1364.1 Fårö Butleks 1:3 - väg
 • Sv 09-FÅR-1300.1 Fårö Butleks 1:3 - väg Sv 09-FÅR-373 Fårö Butleks 1:3 - väg
 • Sv 09-FÅR-1377.1 Fårö Butleks 1:25 – väg, 5m bred Sv 09-FÅR-1377.2 Fårö Butleks 1:25 – vatten
 • Sv 09-FÅR-1377.3 Fårö Butleks 1:71 – avlopp
 • SAMF 1 – Samfällighet för Butleks hemman, delägarförvaltning, Byvägen över ägorna, 222, akt 09-FÅR-49 sid 17. Väghållningsskyldighet är fördelad enligt akt 9-NHV-234. Formell vägh , styrelse saknas. Reell väghållare: Region Gotland.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81 Visby, eller via e-post till registrator-mbn@gotland.se, senast den 20 januari 2020. Ange namn, postadress och ärendenummer MBN 2019/1194. Den som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

När tiden för utställningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för miljö- och byggnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

I och med att utställningen infaller under Jul och nyår förlängs tiden för att inkomma med synpunkter till 6 veckor.

Upplysningar lämnas av Annie Lovén, planarkitekt tfn 0498-269685, observera att 21 december – 29 december samt 31 december – 6 januari 2020 är planarkitekten inte tillgänglig för frågor.

Miljö- och byggnämnden