Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Detaljplan för Hemse Kalkonen 14

Regionfullmäktige beslutade 2019-12-16, § 311 att anta ett förslag till detaljplan för HEMSE KALKONEN 14, Region Gotland, daterad 2014-10-14 rev 2015-02-25.

Enligt Region Gotlands diarium har vid överklagandetidens utgång beslutet inte överklagats. Det har till följd härav vunnit laga kraft den 11 januari 2020.

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av befintlig fastighet och byggnad för kontor, handel, lager, föreningslokaler, restauranger, hotell, hantverk samt försäljning av drivmedel.

Den delen av planen som gäller drivmedelsförsäljning syftar till att säkerställa Biogas Gotlands etablering av tankstationer för biogas på Gotland, där även företagets åtaganden mot Region Gotland ingår. I gällande avtal med regionen finns krav på en tankstation för biogas i Hemse respektive Lärbro.

Planbestämmelserna är utformade med avsikt att säkra angöring, fordonsrörelser, parkeringsbehov samt skyddsavstånd för brandfarliga och explosiva varor.