Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2019-11-21 16:08
Idag, den 21 november, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlade man, bland annat, satsningar på ökad befolkning i arbetsför ålder, projektet Bo, leva och verka på Gotland, långsiktigt hållbart serviceutbud och investering i solceller på regionens hus.
Kallelse och handlingar finns på sidan: https://gotland.se/105144

Ärende 2 - Medel ur byggbonusen för satsningar på ökad befolkning i arbetsför ålder

Regionstyrelsen beslutade att:

Medel anslås ur regionstyrelsens eget kapital, den så kallade byggbonusen för 2018, för 2020-2022 med 1 490 000 kr per år för satsningar på ökad befolkning i arbetsför ålder.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär medel från regionstyrelsens egna kapital, statliga bidraget för ökat bostadsbyggande, för att finansiera projekt kopplade till regional utveckling och fysisk planering. Projekten är ny översiktsplan för Gotland, Koncept för servicepunkter samt projekt Bo, leva och verka på Gotland.

 

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius:

- Det här är en del i arbetet för att motverka de demografiska utmaningarna. Det här beslutet gör att vi nu kan jobba med positiva utvecklingsprojekt på Gotland, till exempel en ny översiktsplan.

 

Ärende 3 - Bo, leva och verka på Gotland

Regionstyrelsen beslutade att:

Regionstyrelsen godkänner genomförande av projektet Bo, leva och verka på Gotland.

Sammanfattning

Projektets övergripande mål är att öka antal boende på Gotland i arbetsför ålder. Detta genom att ta ett samlat grepp kring hur vi blir fler som bor, verkar och lever på Gotland i arbetsför ålder:

• Kunskap om vilka faktorer som påverkar människors val av Gotland som plats att bo, leva och verka på.

• En övergripande plan som bygger på insikter, och initiering av aktiviteter som ska leda till ökat antal boende.

• Ökat samarbete mellan olika intressenter på Gotland för att öka antalet boende i arbetsför ålder.

 

Projektet planeras löpa över tre år: 2020-2022.

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius:

- Vi behöver öka befolkningen på Gotland för att klara kompetensförsörjningen framöver. För att få fler att välja att bosätta sig här på ön är kunskapen om vad som styr det valet avgörande. Först då kan vi rikta insatserna rätt.

 

Ärende 4 - Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud 2019-2030 – koncept för servicepunkter

Regionstyrelsen beslutade att:

Regionstyrelsen godkänner att projektet med ett koncept för servicepunkter genomförs.

Sammanfattning

Region Gotland delar med övriga kommuner och regioner i Sverige de ekonomiska utmaningar som den offentliga servicen står inför. Region Gotlands förutsättningar för att hantera dessa utmaningar ser dock något annorlunda ut i jämförelse med andra kommuner och regioner. Främst med anledning av Gotlands ö-läge utan fast landförbindelse. För att säkra ett långsiktigt hållbart serviceutbud har Region Gotland tagit fram en strategi som syftar till att konstatera en strategisk inriktning för hur Region Gotlands servicestruktur ska utvecklas geografiskt.

 

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius:

- Att utveckla servicepunkter är viktigt för att göra det attraktivt att bo och leva över hela ön.

 

Ärende 16 - Uppdrag om Gotländska ståndpunkter

Regionstyrelsen beslutade att:

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att för beslut i Trafikrådet ta fram förslag till Gotländska ståndpunkter för färje- och flygtrafiken i enlighet med instruktionen för Trafikrådet.

Sammanfattning

Gotländska ståndpunkter har tagits fram vid tre tillfällen. De första, var år 2006, då företrädare för ett antal organisationer ställde sig bakom ståndpunkter om vilken standard och nivå som skulle gälla då Gotlandstrafiken skulle upphandlas. Vid två ytterligare tillfällen, i samband med att färjetrafiken skulle upphandlas, har Gotländska ståndpunkter tagits fram, 2009 och 2012. Vid dessa tillfällen har det gjorts inom ramen för Trafikrådet, den samverkansgrupp som finns för information och samråd i kommunikationsfrågor. Trafikrådet består av representanter från näringslivet, statliga myndigheter, organisationer, trafikoperatörer, infrastrukturansvariga, länsstyrelsen och Region Gotland. Region Gotland leder arbetet, regionstyrelsens ordförande är sammankallande och ordförande.

 

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius:

- För Gotland är goda transportmöjligheter avgörande. Därför är det viktigt att vi nu ser över de Gotländska ståndpunkterna och når enighet inom Trafikrådet om vad vi ser som betydelsefullt inför framtiden.

 

Ärende 21 - Yttrande över Försvarsmaktens yttrande över alla inkomna överklaganden till tillståndsbeslutet gällande verksamheten vid Tofta skjutfält

Regionstyrelsen beslutade att:

Det upprättade förslaget till yttrande i den pågående processen kring nytt tillståndsbeslut för skjut- och övningsverksamhet vid Tofta skjutfält överlämnas till Mark- och miljödomstolen med förtydliganden i texten.

Beslutet fattades efter votering 14 – 1

Ärendebeskrivning

Försvarsmakten erhöll 20 december 2018 tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för skjut- och övningsverksamhet på Tofta skjutfält inom fastigheterna Tofta Skjutfält 1:2, Västerhejde Skjutfält 1:2, Stenkumla Martille 1:28, Stenkumla Lilla Holme 1:27 och Tofta Rangvalds 1:37.

Region Gotland överklagade 22 januari 2019 beslutet till Mark- och miljödomstolen och lämnade 12 mars in ett kompletterande yttrande till domstolen (RSAU § 97). I det följande avser alla datum i denna ärendebeskrivning innevarande år, 2019.

Regeringen avslog 9 maj Region Gotlands m.fl. begäran om inhibition.

Försvarsmakten yttrade sig över alla inkomna överklaganden 24 september, varvid domstolen erbjöd samtliga klagande att yttra sig senast 22 oktober. Efter begäran gav domstolen Region Gotland anstånd att inkomma med detta yttrande till 30 november.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det upprättade förslaget till yttrande ansluter till Region Gotlands tidigare hållning i ärendet. För detaljer hänvisas till förslaget till yttrande.

 

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius:

- Försvarsmaktens återetablering är mycket välkommen. Samtidigt återstår ännu många oklarheter om hur det påverkar användning av mark och byggnation. Det är viktigt att det blir klarlagt och givetvis att så liten påverkan som möjligt sker för utvecklingen i området.

 

Ärende 27 - Motion. Investering i solceller på regionens hus för minskad klimatpåverkan. Saga Carlgren m.fl. (V)

 

Regionstyrelsen beslutade att:

•Motionen tillstyrks genom att uppdrag ges till tekniska nämnden att utarbeta plan för införande av solceller för fastigheter inom nämndens ansvarsområden. Resurser för uppdraget får äskas internt eller ansökas om i annan ordning. Samverkan med Energimyndigheten ska vara en del i genomförandet.

•Uppdraget redovisas till regionfullmäktige senast december 2021.

 

Sammanfattning

Saga Carlgren m. fl, (V), har i en motion ställt följande förslag:

- Att regionen satsar på att investera i solceller på lämpliga fastigheter.

- Att ta fram lämplig modell för hur arbetet kan bedrivas.

- Att pengar årligen avsätts i investeringsbudgeten för detta.

 

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius:

- Solceller är en del i omställningen till förnyelsebar energi.  Utifrån motionen får nu tekniska nämnden i uppdrag att göra investeringar av solceller på regionens fastigheter.

 

Ärende 31 – Ekokommunpriset 2019 – regionens interna miljöpris

Regionstyrelsen beslutade att:

Regionstyrelsen beslutar att 2019 års Ekokommunpris går till projektgruppen för Sävehuset inom teknikförvaltningens projektavdelning, med motivering enligt nedan.

Sammanfattning

Ekokommunpriset delas 2019 ut för nittonde gången. Vid bedömningen av nominerade kandidater läggs stor vikt vid att priset ska stimulera andra till engagemang och skapa intresse för systematiskt miljöarbete.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att utse projektgruppen för Sävehuset inom teknikförvaltningens projektavdelning, som mottagare av 2019 års Ekokommunpris på 10 000 kronor med följande motivering:

”För att ha lyckats erhålla certifiering nivå Guld, inom certifieringssystemet Miljöbyggnad. Detta inom ett svårt projekt; en total ombyggnad samt omgestaltning av en skola, som också fått inrymma, en för byggnaden ny verksamhet -Kulturskolan- vilket ställer stora krav på akustik. Man har inte endast uppnått kravet för certifiering utan även i vissa fall gått längre än certifieringskravet”.

 

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius:

- Det är roligt att vi kan uppmärksamma projektgruppen för ett mycket lyckat bygg- och miljöprojekt. De har utfört sitt arbete med bravur.