Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-11-20 15:38
Idag den 20 november har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat sin internbudget för år 2020 och i den genomfört en effektivisering på motsvarande fem miljoner kronor.

GVN har fastställt sin internbudget för 2020, som omsluter lite mer än 310 miljoner kronor, utifrån de ekonomiska ramar regionfullmäktige beslutade om i Strategisk plan och budget för 2020-2022[1]. Regionfullmäktige beslutade då även om ett effektiviseringsprogram för budgetåret 2020 som för GVN motsvarar fem miljoner kronor och som verkställs bland annat genom ramminskningar. Nämnden fastslog även grundbeloppet (elevpengen) för gymnasieskolan.

Nämnden var inte enig. Beslutet togs efter votering.

Så ska effektiviseringen fördelas

Den beslutade internbudgeten innebär att folkhögskolan får 3,5 miljoner kronor mindre till sin verksamhet, vilket motsvarar sju procent av folkhögskolans omsättning på 52 miljoner kronor. Vuxenutbildningen ska också genomföra en effektivisering på motsvarande en miljon kronor.

För både folkhögskolan och vuxenutbildningen leder detta sannolikt till minskningar i utbildningsutbudet. Det är respektive rektor som har att hantera hur effektiviseringen ska verkställas i verksamheten. Gotlands folkhögskola bedriver ett antal längre kurser som är svåra att ställa om snabbt då deltagarna har rätt att avsluta pågående utbildningar. Ungdomsenheten, som bedriver den öppna ungdomsverksamheten på sju ungdomsgårdar och Ungkulturhuset, får ett minskat anslag på 207 000 kronor, något som kan leda till begränsningar i utbudet av aktiviteter. Arbetsmarknadsenheten får en minskad verksamhetsbudget med 293 000 kronor, vilket kan påverka kompetensutvecklingsinsatser och tillsättning av vikarier vid sjukskrivning.

Wisbygymnasiet får ett minskat grundbelopp (elevpengen) med 3,2 miljoner kronor som en följd av minskade ersättningar från Migrationsverket.

Utbildningsutbudet för Gotlands folkhögskola liksom Vuxenutbildningen godkändes  

GVN godkände idag det planerade utbildningsutbudet (en så kallad bruttolista) för den kommunala vuxenutbildningen samt Gotlands folkhögskolas utbud av längre kurser för perioden 2020/2021. I folkhögskolans utbildningsutbud återfinns behörighetsgivande kurser (allmänna kurser) som är basen för verksamheten, men också profilkurser som har en inriktning mot ett särskilt ämne eller yrke.

Bland de gymnasiala yrkesutbildningarna som Vuxenutbildningen planerar för att erbjuda kan nämnas vård- och omsorgsutbildning, utbildningar till kock, vårdbiträde, barnskötare samt plåt- och svetsmekaniker. Vissa av utbildningarna är tänkta att riktas särskilt mot målgruppen för sfi och svenska som andraspråk. Exempelvis byggnadsutbildning i kombination med studier i svenska.

Nämnden var inte enig i beslutet.

Plan för introduktionsprogrammen fastställdes

Nämnden fastställde i dag planen för gymnasieskolans introduktionsprogram. Det finns fyra introduktionsprogram för elever som är obehöriga till ett nationellt program. För dessa ska det finnas en utbildningsplan som beslutas av huvudmannen, som innehåller utbildningens syfte, längd och huvudsakliga innehåll. Det är utifrån denna som individuella studieplaner upprättas för varje enskild elev.

Nämnden följde upp arbetet med VuxKomp

Vid dagens sammanträde gjordes också en tematisk uppföljning kring de arbetsmarknadsinsatser nämnden ansvarar för. I detta fall VuxKomp där utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen tillsammans arbetar för att personer som beviljats ekonomiskt bistånd snabbare ska nå egen försörjning.

Jenny Lennhammar, tillförordnad chef för Arbetsmarknadsenheten, berättade om de stärkande och motiverande insatser som genomförs för att öka personers möjligheter till att komma i arbete eller studier. Exempelvis studie- och yrkesvägledning, praktik, stöd i jobbsökande, miniföreläsningar, studiebesök hos arbetsgivare, arbetsträning, friskvård med mera.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn[1] fastställd 17 juni 2019.