Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Satsningar på hälsofrämjande, digitalisering och God och Nära vård

Publicerad 2019-11-20 15:04
På dagens möte i hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 november togs bland annat beslut om verksamhetsplan, internbudget samt ändringar i krav- och kvalitetshandboken som ska bidra till en utveckling av primärvården.
- Satsningen på primärvården som en del av resan mot God och Nära vård speglas i nämndens beslut om verksamhetsplan, internbudget och ändringarna i primärvårdens krav- och kvalitetbok. Den styr vårdcentralernas handlingsutrymme samt utbud, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L). Det handlar bland annat om utvecklingen av den hälsofrämjande verksamheten inom ramen för 1177 Vårdguidens digitala lösningar, säger han.
 
Verksamhetsplan 2020 hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde verksamhetsplanen som fokuserar på hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård. Patienten ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Satsningar på digitala lösningar inom ramen för 1177 Vårdguiden och är en del av detta. Parallellt pågår arbetet med Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) i samarbete med Region Stockholm.
 
- Verksamhetsplanen ger utrymme för en hälso- och sjukvård med god patientsäkerhet där vi tillsammans ska utveckla goda arbetsförhållanden inom hälso- och sjukvården. För att lyckas med det måste vi bland annat utveckla egenkontroller inom och mellan våra verksamheter, säger Mats-Ola Rödén.
 
Intern budgetfördelning inför 2020
En oenig nämnd godkände förvaltningens förslag till internbudgetfördelning på övergripande organisationsnivå. V-MP-FI lade fram ett tilläggsyrkande vilket röstades ner av M-C-L samt politisk vilde. Socialdemokraterna avstod från att delta i beslutet om intern budgetfördelning.
 
Internbudgetfördelningen innehåller bland annat satsningar på primärvård, ST-läkare, specialistutbildning sjuksköterskor och Framtidens Vårdinformationsmiljö. Nämnden godkände också förvaltningens identifierade effektiviseringsområden gällande arbetskraftskostnader för både egen och inhyrd personal, hjälpmedel, laboratorietjänster och läkemedel.
 
- Förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma till nämnden med konkretiserade åtgärder och konsekvensbeskrivningar av föreslagna effektiviseringsområden, säger Mats-Ola Rödén.
 
Förslag till utomlänsvårdsavtal tas fram med Region Stockholm
Nämnden informerades muntligt om det pågående arbetet med att ta fram ett samarbetsavtal med Region Stockholm om utomlänsvård. Det ska enligt plan vara klart i december.
 
- Vi beräknar att det nya samarbetsavtalet kommer att ge en stor kostnadsökning, men avtalet fortfarande inte klart. Klart är dock att de stora kostnadsökningar som omstrukturering av vården i Stockholm och i samband med det, stora investeringar i sjukhusbyggnader påverkar kostnadsbilden också för Gotland. Arbetet med avtalet har skett i en öppen och bra dialog med Region Stockholm även om kostnadsbilden är bekymmersam, säger ekonomichef Yvonne Skovshoved.
 
- Vi avvaktar förslaget till avtal som kommer att diskuteras inför beslut i nämnden i december. Gotland har behov av ett avtal med Stockholm när det gäller utomlänsvård och kompetensförsörjning men självklart är det bekymmersamt för hälso- och sjukvårdsnämnden och Gotland om prislappen ökar, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L).
 
Allt fler stolta och engagerade medarbetare
Region Gotlands årliga medarbetarundersökning har genomförts och 67 procent av HSF:s cirka 1500 medarbetare har svarat. Nämnden fick idag en dragning av resultatet på övergripande nivå.
 
- På övergripande nivå har förvaltningen gjort positiva förflyttningar på flera områden. Bland annat på kännedomen och arbetet med målen samt att arbetet planeras bättre på arbetsplatsen – vi är på gång men det behövs ett fortsatt aktivt arbete med frågorna. Den enskilt största förflyttningen är att vi är mera stolt över att jobba på HSF, säger Therese Kullåker, tf. HR-chef.
 
- Resultatet är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet i verksamheterna, men även för mig och ledning för att förstå hur vi mår och vad som kan utvecklas. Dialogen och det gemensamma arbetet kring arbetsmiljön är en förutsättning för att alla ska vilja vara med och utveckla verksamheten till att vara en attraktiv arbetsplats där vi vill stanna och dit många nya medarbetare gärna vill komma, säger Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör.
 
- Det är glädjande att vi gör en del positiva förflyttningar på en del områden, samtidigt måste förvaltningen fortsätta med oförminskad kraft med de åtgärder som kan förbättra arbetsmiljön ytterligare. Medarbetarna är vår viktigaste resurs, säger Mats-Ola Rödén.
 
Ekonomirapport efter oktober månad
Efter oktober månad har hälso- och sjukvårdsnämnden en periodiserad avvikelse på –31 miljoner och en nettokostnadsutveckling på 5 procent. 
 
Utvecklingstakten för utomlänsvården fortsätter att öka och är nu på 8,6 procent vilket motsvarar 13,6 miljoner högre kostnader än 2018.
Hyrpersonalen är 5,1 miljoner högre än samma period föregående år. Det är framförallt kostnaderna för hyrpersonal inom slutenvården som ökar medan dom minskar inom primärvården.
Nämnden godkände rapporten.