Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt, 20 november 2019

Publicerad 2019-11-20 14:46
På dagens miljö- och byggnämnd beslutades bland annat att sända detaljplanen för Tofta Camping på samråd, att avslå en förlängning av tidsbegränsat bygglov för en husvagn vid Galgberget samt att bevilja ett bygglov i Visby innerstad.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

Internbudget samhällsbyggnadsförvaltningen 2020

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av budgetram utgår från kända förändringar och förutsättningar för 2020.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna internbudget 2020.

Oppositionen väljer att inte delta i beslut kring internbudget 2020, med motiveringen att verksamheten kommer att vara kraftigt underfinansierad.


Detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 mfl, Tofta Camping, samråd

Planen möjliggör friluftsliv samt flera olika typer av övernattningsmöjligheter för besökare. Syftet med planen är att stärka områdets funktion som en livfull mötesplats vid stranden, som är till för alla. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att besluta om samråd.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att skicka detaljplanen på samråd.


VISBY GALGBERGET 1:1, uppställning av husvagn med förtält, förlängning av tidsbegränsat lov

Ansökan gäller förlängning av tidsbegränsat lov, för uppställning av husvagn med förtält på fastigheten. Förlängningen avser fem år.

Att bevilja förlängning är inte förenligt med de naturvärden som finns på platsen, då platsen är utpekat som naturreservat, vilket innebär att det är förbjudet att ställa upp husvagn eller tält. Placeringen kan också verka avhållande på friluftslivet, vilket skulle skada de riksintressen som friluftslivet är knutet till.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att föreslagen åtgärd inte kan tillåtas.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att avslå ansökan om förlängning av tidsbegränsat lov.


VISBY S:T MICHAEL 14, nybyggnad av flerbostadshus, ändrad användning samt rivning av uthus

Ansökan avser rivning av uthus, nybyggnad av flerbostadshus med studentbostäder samt ändrad användning av vindsutrymme till bostadslägenhet. Grannar samt regionantikvarien har erinrat sig mot ärendet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att exploateringsgraden av fastigheten inte är avstickande i jämförelse med fastigheterna i närområdet. Inte heller bedöms de kulturvärden  som den befintliga bebyggelsen eller bebyggelsestrukturen utgör för Visby, påverkas i den grad att bygglov bör nekas.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja bygglov.