Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om projektet Norma - Se kompetensen

Här finner du mer information, bland annat om projektets genomförande, deltagande verksamheter och projektets roll i att utveckla gemensamma arbetssätt för att klara Gotlands kompetensförsörjningsutmaning.

Syfte med projektet är att Chefer och HR personal ska få ökad kompetens, ökad förståelse för fördelar med ett inkluderande synsätt och ledarskap som leder till mångfald på arbetsplatsen.

Arbetsgivare på Gotland ska bli mer attraktiva och inkluderande arbetsgivare för personer med utländsk bakgrund, funktionsnedsättning eller som av någon annan orsak står långt från arbetsmarknaden.

En av förutsättningarna för att klara Gotlands kompetensförsörjningsutmaning är att ändra på befintliga strukturer och attityder för att bli mer inkluderande. Projektet fokuserar därför på organisation och ledning, inte på individen som söker arbete.

För att stärka chefernas möjlighet att på ett tryggt och konstruktivt sätt leda utvecklingsarbetet inriktar sig Norma på insatser till chefer och HR-personal inom Region Gotland samt hos några utvalda gotländska arbetsgivare.

Projektet "Norma – Se kompetensen" genomförs av Region Gotland som huvudman tillsammans med följande 11 externa företag och organisationer.

 • Länsförsäkringar Gotland
 • Payex
 • COOP
 • ICA Maxi
 • Campus Gotland, Uppsala Universitet
 • Uniguide
 • Gotlands Slagteri
 • Cementa
 • Destination Gotland
 • Länsstyrelsen
 • Gotlandshem

Projektet Norma – Se kompetensen är ett pärlbandsprojekt som följer av  projektet IpA (integration på arbetsplatsen) som genomfördes 2016-2019. IpA finansierades av Europeiska Socialfonden där en av lärdomarna var att ledningens attityder och kompetens är en framgångsfaktor till inkluderande ledarskap som leder till mångfald.

Även projektet Norma - Se kompetensen finansieras av Europeiska Socialfonden.

Projektledare: Anna-Karin Bergius
Projektadministratör/kommunikatör: Johanna Landin
Kommunikatör: Peter Häggbom Norrby