Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Allt fler stolta och engagerade medarbetare inom regionen

Publicerad 2019-11-07 15:00
Region Gotlands årliga medarbetarundersökning har genomförts och 78 procent av regionens cirka 6 700 medarbetare har svarat.

Resultatet från medarbetarundersökningen är ett viktigt redskap för Region Gotland. Det handlar om att skapa en bra arbetsmiljö och fortsatt utveckling i våra verksamheter. 

Syftet med undersökningen är att göra en nulägesmätning och fånga in synpunkter inom områden som påverkar den egna arbetsmiljön och verksamhetens utveckling. Genom resultatet får regionen ett bra underlag till fortsatt dialog i alla arbetsgrupper. 

- Resultatet ger oss tydliga indikationer på var vi behöver åtgärda problem, men också på vad som är bra och vad som kan förstärkas ytterligare. Att så många svarat visar på ett stort engagemang och resultatet visar att vi är på god väg inom flera områden, säger Region Gotlands HR-direktör Lotta Israelsson. 

Årets resultat visar på en fortsatt positiv ökning inom de flesta index. Många medarbetare känner sig fortsatt motiverade och engagerade i sitt arbete. De tycker även att det är kul att gå till jobbet och känner sig i hög grad respekterade av sin chef och sina kollegor. Fler än tidigare känner även till målen för både den egna verksamheten och för hela regionen. Även stoltheten över att jobba inom Region Gotland har ökat. 

Det finns givetvis även utvecklingsområden. Förtroendet för förvaltningsledningarna har förbättrats sedan förra mätningen, men är fortfarande inte tillfredsställande. Det finns ännu konflikter med koppling till arbetsfördelning och planering, som påverkar grupper negativt. I vissa verksamheter upplever man att det är svårt att få saker gjorda i arbetsgruppen.

På frågan om hur attraktiv regionen är som arbetsgivare: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera Region Gotland som arbetsplats till en vän?”, fortsätter resultatet att förflytta sig i rätt riktning.

– Det är glädjande. Allt fler av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Region Gotland och är även beredda att berätta om det. Att vi trivs och tillsammans skapar en kultur där vi är stolta, kommer att vara avgörande för att vi ska kunna behålla och rekrytera medarbetare till vår gemensamma välfärd, säger tf regiondirektör Marica Gardell. 

- Vi är på rätt väg med de insatser som görs för att förbättra arbetsmiljön och utveckla ledarskap. Vi arbetar också med organisationskulturen och med att skapa delaktighet på alla nivåer. Nu kommer den viktiga dialogen att fortsätta i arbetsgrupperna, där vi tillsammans ska jobba vidare med specifika utvecklingsområden, säger Region Gotlands HR-direktör Lotta Israelsson.