Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så tyckte gotlänningarna om världsarvet Hansestaden Visby

Under våren 2019 genomförde Region Gotland enkäten Tyck till om världsarvet Hansestaden Visby som ett led i arbetet med att utveckla en ny strategi och handlingsplan för världsarvet. Nu är rapporten färdigställd. Enkätstudien utgör en initial kartläggning av generell karaktär och tjänar syftet att skapa trygghet i de målsättningar som tas fram i arbetet.

Enkäten vände sig till boende på Gotland samt fastighetsägare och verksamma inom den muromgärdade innerstaden i Visby. Totalt svarade 551 personer på enkäten. Den demografiska representationen bland respondenterna var bred med god fördelningen mellan boende i den muromgärdade innerstaden, övriga Visby och hela Gotland.

Sammantaget berättar studien att Visby är en stad som ligger många människor varmt om hjärtat. Enkätstudien visar att det finns brett skilda uppfattningar om världsarvet och dess bevarande och i rapporten presenteras ett urval av citat från enkätens fritextsvar för att belysa olika perspektiv.

Visby är en stad som väcker känslor och som engagerar - viktiga beståndsdelar för att världsarvet Hansestaden Visby ska bli en arena för delaktighet och hållbarhet, såväl miljömässigt som socialt, ekonomiskt och kulturellt.