Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Behov av förbättrad uppföljning av patientsäkerhetsarbetet

Publicerad 2019-11-05 15:32
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i genomfört en verksamhetstillsyn på Visby lasarett och i psykiatrin. Granskningen har gällt hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. I myndighetens beslut påpekas brister i bland annat uppföljning av vårdavvikelser samt patientmedverkan.

Bakgrund
IVO tog beslut om att göra en verksamhetstillsyn vid Visby Lasarett mot bakgrund av fyra lex Maria-anmälningar som inkom från vårdgivaren under oktober 2018. Efter en gemensam genomgång av tillhörande utredningar fann IVO skäl att utvidga tillsynen till att även omfatta vårdgivarens systematiska kvalitetsarbete och inkludera verksamhetsområde Psykiatri.

- Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning fick ta del av en muntlig redovisning från IVO i april i år, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Vi anser att alla verksamheter i huvudsak bedriver ett gott patientsäkerhetsarbete, men delar IVO:s syn på brister i analys, egenkontroll och behovet av ökad patientmedverkan.

Påvisade brister
IVO:s bedömning är att vårdgivaren har brustit i att säkerställa att planera, leda och kontrollera verksamheten så att lagkraven på god vård upprätthålls.

IVO har konstaterat följande brister inom nedanstående områden i vårdgivarens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete:

  • Fördelningen av ledningssystemets uppgifter är inte tillräcklig kända hos chefer och medarbetare
  • Processer och rutiner är inte uppdaterade eller lättåtkomliga i det dagliga arbetet
  • Samverkan med andra vårdgivare bör stärkas (transporter i samband med överföring av patienter för vård i Stockholm)
  • Vårdgivaren har inte den personal som behövs för att kunna ge god vård (bemanning, stöd till medarbetare i vissa fall)
  • Arbetet med riskanalys
  • Arbetet med egenkontroll
  • Utredning av avvikelser
  • Patienternas medverkan i patientsäkerhetsarbetet.

IVO:s krav
IVO begär att vårdgivaren vidtar åtgärder för att komma till rätta med bristerna i sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. En skriftlig delredovisning ska göras till IVO senast den 2 mars 2020. Därefter kommer IVO göra en uppföljande inspektion.

- Förvaltningen arbetar redan med ett flertal åtgärder, bland annat att öka kompetensen på akutmottagningen och förstärka stödet till cheferna i patientsäkerhetsarbetet, säger Marie Loob. Vi har ett tydlig ansvar för att utreda vårdavvikelser och för att se till att våra patienter och deras anhöriga kan medverka i det arbetet och nu behöver vi säkerställa att vi har en tydlig plan för att åtgärda de brister som framkommit, säger hon.