Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-10-25 13:27
Idag den 25 oktober har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat vilka utbildningar som Wisbygymnasiet ska erbjuda vid kommande gymnasievalet.

Nämnden beslutade idag vilka utbildningar som ska erbjudas i samband med det kommande gymnasievalet år 2020 och har även satt ett tak för hur många elever som antas till respektive utbildning. 16 nationella program och totalt 28 inriktningar kommer att erbjudas för väljande elever. Även riksrekryterande sjöfartsutbildningen erbjuds.

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) kommer att fortsätta erbjudas kopplat till två nationella program: samhällsvetenskapsprogrammet respektive barn- och fritidsprogrammet. Fyra introduktionsprogram erbjuds likt tidigare för obehöriga elever. GVN beslutade också att det ska planeras för att eventuellt drivas en ny inriktning i form av teknikvetenskap på teknikprogrammet inför läsåret 2020/21.

När sökandebilden till gymnasiet från det preliminära valet är klart våren 2020 fastställer nämnden vilka utbildningar som kan starta och antalet utbildningsplatser på respektive program.

Verksamhetsplanen för nämnden fastställdes

GVN fastställde idag verksamhetsplanen för år 2020 med vissa redaktionella ändringar och förtydliganden. Verksamhetsplanen tydliggör vad huvudmannen vill uppnå under året och knyter ihop regionfullmäktiges övergripande mål från koncernstyrkortet med verksamhetsplanering och budget i nämndernas verksamheter. Alla enheter kommer efter fastställandet att arbeta fram egna aktivitetsplaner med utgångspunkt från nämndens verksamhetsplan.

Bland de prioriterade aktiviteterna för kommande året kan nämnas att vill nämnden att ska fortsätta att arbeta med att få till fungerande övergångar för eleverna mellan grundskola och gymnasium. Aktiviteten hänger ihop med styrkortsmålet att alla elever ska fullföljer gymnasiet.

Nämnden tog del av barn- och elevhälsans arbete

GVN:s ledamöter tog idag del av den tematiska verksamhetsuppföljningen kring barn- och elevhälsan. Verksamhetens professioner i form av skolläkare, skolsköterska, kurator och psykolog redogjorde under en ”walk-and-talk” kort om barn- och elevhälsans uppdrag, hur arbetet bedrivs i gymnasieskolan med exempelvis förebyggande elevvård, vilka professioner som det finns lagrav på att ha inom barn- och elevhälsan och vilka som finns tillgängliga samt de utmaningar verksamheten upplever sig ha med mera.   

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn