Kontakt

Tekniska frågor:
Henrik Nygren, henrik.nygren@gotland.se, telefon 0498-269819
Håkan Wennerberg, hakan.wennerberg@sweco.se
Jimmy Holpers, jimmy.holpers@sweco.se

Jourhavande tekniker
Telefon 0498-209030 (SOS alarm), fråga efter ansvarig arbetsledare på Vatten Söder eller jourhavande arbetsledare i beredskap

Övriga frågor:
Susanne Pettersson, telefon 0498-203579

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om tillstånd till kommunal vattentäkt i Akebäck

För att långsiktigt säkerställa den framtida vattenförsörjningen i Roma har Region Gotland utrett förutsättningarna till att anlägga en vattentäkt i ett markområde väster om Akebäck kyrka. Teknikförvaltningen har därför genomfört vattentäktsundersökningar på Regionen Gotlands egna fastigheter under hösten 2019 och 2020 samt utfört en brunnsinventering av privata brunnar utanför de egna fastigheterna.

Berörda fastighetsägare inbjöds till ett informationsmöte i Akebäck församlingshem 2019-11-07. Till detta möte bjöds även LRF och Mellanskog in. Region Gotland informerade på mötet om projektet samt efterfråga deltagarnas synpunkter och information om lokala förutsättningarna i området. Mötesanteckningar finns under dokument nedan.

Brunnar har borrats på Regionens egna fastigheter. Långtidsprovpumpning har skett mellan september och december 2020. Under provpumpningen har pejlingar av vattennivåer skett i ett urval av privata brunnar för att kontrollera en eventuell påverkan. Kompletterande provtagningar utfördes under våren 2021. Sammanställning och bedömning har skett av utförd provpumpning.

Region Gotland bedömer att det finns vatten av tillräcklig mängd och kvalitet för ett kontinuerligt och hållbart grundvattenuttag i Akebäck.

Samrådsmöte inför tillståndsprövning av grundvattenuttag i Akebäck för allmän vattenförsörjning genomfördes tisdagen den 21 juni 2022 i Akebäcks församlingshem. Ca 50 personer deltog. Anteckningar efter mötet redovisas nedan. Vid mötet framfördes att inbjudan till samrådet (brev till fastighetsägare samt annons) kom sent samt att samrådstiden var för kort. Samrådstiden förlängdes därför en månad, till den 5 augusti 2022. Under samrådstiden har yttranden lämnats in av berörda samt myndigheter.

Aktuellt

Redogörelse för utfört undersökningssamråd har färdigställts (se nedan) och överlämnats till Länsstyrelsen som underlag för beslut om miljöpåverkan.

Vid eventuella frågor skriv i första hand till vattentakt@gotland.se.
Kontaktpersoner är Jonas Carlsson (0498-269113) eller Claudia Castillo (0498-269391).