Kontakt

Tekniska frågor:
Henrik Nygren, henrik.nygren@gotland.se, telefon 0498-269819
Håkan Wennerberg, hakan.wennerberg@sweco.se
Jimmy Holpers, jimmy.holpers@sweco.se

Jourhavande tekniker
Telefon 0498-209030 (SOS alarm), fråga efter ansvarig arbetsledare på Vatten Söder eller jourhavande arbetsledare i beredskap

Övriga frågor:
Susanne Pettersson, telefon 0498-203579

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om tillstånd till kommunal vattentäkt i Akebäck

För att långsiktigt säkerställa den framtida vattenförsörjningen i Roma har Region Gotland utrett förutsättningarna till att anlägga en vattentäkt i ett markområde väster om Akebäck kyrka. Teknikförvaltningen har därför genomfört vattentäktsundersökningar på Regionen Gotlands egna fastigheter under hösten 2019 och 2020 samt utfört en brunnsinventering av privata brunnar utanför de egna fastigheterna.

Berörda fastighetsägare inbjöds till ett informationsmöte i Akebäck församlingshem 2019-11-07. Till detta möte bjöds även LRF och Mellanskog in. Region Gotland informerade på mötet om projektet samt efterfråga deltagarnas synpunkter och information om lokala förutsättningarna i området. Mötesanteckningar finns under dokument nedan.

Brunnar har borrats på Regionens egna fastigheter. Långtidsprovpumpning har skett mellan september och december 2020. Under provpumpningen har pejlingar av vattennivåer skett i ett urval av privata brunnar för att kontrollera en eventuell påverkan. Kompletterande provtagningar utfördes under våren 2021.

Sammanställning och bedömning har skett av utförd provpumpning. Region Gotland bedömer att det finns vatten av tillräcklig mängd och kvalitet för ett kontinuerligt och hållbart grundvattenuttag i Akebäck.

Aktuellt

Enligt 6 kap. 24 § miljöbalken bjuder Region Gotland, Teknikförvaltningen, in till samrådsmöte och skriftligt samråd inför tillståndsprövning av grundvattenuttag för allmän vattenförsörjning.

Tid samrådsmöte: Kl. 18.00 – 20.00, tisdagen den 21 juni 2022
Plats: Akebäcks församlingshem, Akebäck Folkedarve 140, 621 92 Visby

Föranmälan om deltagande vid samrådsmötet görs senast den 16 juni 2022 till: vattentakt@gotland.se

Skriftlig inbjudan skickas till ägare av fastigheter belägna inom eller i närheten av beräknat påverkansområde (se bilaga 1 till samrådsunderlaget) och organisationer som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten.

Till samrådet inbjuds även via annons i lokaltidningen.

Samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten och förutsedda miljö-effekter finns tillgängligt i Region Gotlands reception (Visborgsallén 19, Visby) samt nedan, från och med den 14 juni 2022.

Om ni önskar lämna yttranden eller synpunkter under samrådet ska det göras (helst via e-post) senast till den 5 juli 2022. Det kommer även finnas möjlighet att lämna yttranden på själva ansökan när denna har lämnats in till mark- och miljö¬dom¬stolen.

Yttranden skickas till: registrator-tn@gotland.se eller Region Gotland, Teknikförvaltningen, 621 81 Visby. Ange diarienummer: TN 2022/967.

Vid eventuella frågor skriv i första hand till vattentakt@gotland.se.
Kontaktpersoner är Jonas Carlsson (0498-269113) eller Claudia Castillo (0498-269391).