Kontakt

Tekniska frågor:
Henrik Nygren, henrik.nygren@gotland.se, telefon 0498-269819
Håkan Wennerberg, hakan.wennerberg@sweco.se
Jimmy Holpers, jimmy.holpers@sweco.se

Jourhavande tekniker
Telefon 0498-209030 (SOS alarm), fråga efter ansvarig arbetsledare på Vatten Söder eller jourhavande arbetsledare i beredskap

Övriga frågor:
Susanne Pettersson, telefon 0498-203579

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenundersökningar i Akebäck

För att långsiktigt säkerställa den framtida vattenförsörjningen i Roma utreder Region Gotland förutsättningarna till att anlägga en eventuell vattentäkt i ett markområde väster om Akebäck kyrka. Teknikförvaltningen kommer därför att genomföra vattentäktsundersökningar på Regionen Gotlands egna fastigheter under hösten 2019 och under resten av 2020. En brunnsinventering kommer också att genomföras av privata brunnar utanför de egna fastigheterna.

Undersökningarna kommer till en början bestå av brunnsinventeringar av privata brunnar i närområdet och en eventuell geofysisk undersökning på Regionens egna fastigheter. Beroende på utfallet av de inledningsvisa undersökningarna kan vidare undersökningar komma att bestå av brunnsborrning och provpumpning på Regionens egna fastigheter. Inför, under och efter eventuell brunnsborrning och provpumpning kommer pejlingar att göras av grundvattennivåer i ett flertal enskilda brunnar.

Aktuellt

Brunnar har borrats, bedömningen är att vattentillgången är god. Under april ska brunnarna testas under några timmar för bedömning av deras kapacitet och vattenkvalitet. Dessa korta tester kommer inte att påverka omkringliggande brunnar. Långtidsprovpumpning bedöms preliminärt kunna påbörjas någon gång under maj-juni. Provpumpningen syftar till att undersöka ifall Region Gotland kan utta vatten från anlagda brunnar utan att skada allmänna eller enskilda intressen.

Region Gotland har beräknat ett influensområde som uppgår till ca 1100 meter från en teoretisk brunn på den egna fastigheten. De pejlingar i privata brunnar som kommer utföras är till för att kunna utföra en noggrannare beräkning av influensområdet. Ägare till brunnar där Regionen vill pejla brunnar kommer att kontaktas.

Fastighetsägare inom ovan nämnda influensområde på 1100 meter samt ägare till privata brunnar i väst-, syd- och östlig riktning som finns registrerade i SGU:s brunnsarkiv inbjöds till ett informationsmöte i Akebäck församlingshem 2019-11-07. Till detta möte bjöds även LRF och Mellanskog in. Region Gotland informerade på mötet om projektet samt efterfråga deltagarnas synpunkter och information om lokala förutsättningarna i området. Mötesanteckningar finns under dokument nedan.