Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-10-22 15:10
Idag den 22 oktober har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat verksamhetsplanen för nästa år.

Nämnden godkände idag den ekonomisk månadsuppföljningen för september månad. Utifrån de ekonomiska åtgärder som redan vidtagits under året beräknas BUN vid årsbokslutet för 2019 att landa på ett resultat på minus 9,1 miljoner kronor. Vid dagens sammanträde yrkade socialdemokraterna, med stöd av miljöpartiet och vänsterpartiet, på att begära ett tilläggsanslag på just 9,1 miljoner kronor av regionfullmäktige. Detta yrkande gick inte igenom då alliansmajoriteten röstade nej till detta – något som fick den rödgröna minoriteten att reservera sig.

Verksamhetsplanen för nämnden fastställdes

BUN fastställde idag verksamhetsplanen för år 2020. Verksamhetsplanen tydliggör vad huvudmannen vill uppnå under året och knyter ihop regionfullmäktiges övergripande mål från koncernstyrkortet med verksamhetsplanering och budget i nämndernas verksamheter. Alla enheter kommer efter fastställandet att arbeta fram egna aktivitetsplaner med utgångspunkt från nämndens verksamhetsplan.

Bland de prioriterade aktiviteterna för kommande året kan nämnas att vill nämnden att förskola och grundskola respektive grundskola och gymnasium ska fortsätta att arbeta med att få till fungerande övergångar för eleverna mellan skolformerna. Nämnden vill också att tillgängliggörandet av lärmiljöer ska bli en naturlig del av verksamheten som ständigt utvärderas och utvecklas.

Aktiviteterna hänger ihop med styrkortsmålet att alla elever ska fullföljer gymnasiet och få förutsättningar för ett livslångt lärande. BUN vill också att samarbete mellan Barn- och elevhälsan, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och barnhabiliteringen vidareutvecklas. Detta för att kunna uppnå styrkortsmålet om likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i befolkningen och att alla barn har goda uppväxtvillkor.

Upphandling ska göras av skolskjuts

Inför den planerade upphandlingen skolskjuts och allmän linjelagd kollektivtrafik 2023 har BUN anmodats att återkomma med sitt transportbehov och prioriterade målgrupper. På Gotland åker drygt 2000 elever skolskjuts varje dag. Elevprognoserna från Statisticon AB visar på en ökning av elevtalen på Gotland. Trots detta antas behovet av skolskjutsar förbli konstant då ökningen sker främst i Visby och andra huvudorterna och att det är rimligt att tro att skolornas lokalisering och organisation kan komma att förändras. För läsåret 2019/20 har elektronisk ansökan om skolskjuts införts. Detta gör att vårdnadshavare till grundskoleelever behöver göra en ny ansökan inför varje läsårsstart. Förändringen har genomförts mot bakgrund av att det finns elever som inte utnyttjar skolskjutsen fast de beviljats denna.

Medborgare vill att porrfilter installeras

I ett medborgarförslag vill en person att Region Gotland installerar ett så kallat porrfilter – en teknisk lösning på regionens digitala enheter, öppna wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i sina verksamheter. Medborgaren vill också att en porrfri policy införs som förbjuder att porr tas in via kommunens nätverk på kommunens digitala enheter, och/eller på teknisk utrustning som t.ex. mobiltelefon.

Det är i nuläget upp till varje kommun att själv välja om de ska ha ett så kallat porrfilter eller inte för att begränsa åtkomsten till porr. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen vill inte att elever ska få tillgång till pornografi via skolans datorer (inte ens hemma), men det har varit svårt att hitta någon riktigt bra teknisk lösning, exempelvis i form av brandvägglösning, som kan garantera en blockering av särskilda sajter. Region Gotland har istället valt en fokusera på värdegrundsarbetet i skolan. Sveriges kommuner och landsting, SKL, jobbar just nu med att ta fram en vägledning till kommunerna i frågan. Den ska vara till för att stödja beslutsfattare i kommunerna och i samband med detta görs en inventering från de kommuner som har erfarenhet av införande och användning av filter. Nämnden följer utvecklingen och beslutade därför att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser