Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV: Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-10-16 16:27
Handlingsplan för att jobba förebyggande mot självmord var ett av alla ämnen som togs upp för beslut under socialnämnden.

I dag, den 16 oktober, har socialnämnden sammanträtt. Här är några av besluten som togs på dagens möte.

Film med socialnämndens ordförande Rolf Öström (M). Länk till filmen

 

Handlingsplan för självmordsförebyggande arbete
Socialnämnden godkände dels en ny riktlinje, dels en plan för förvaltningens självmordsförebyggande arbete.

Syftet med riktlinjen är att medarbetare ska ha tillräcklig kunskap för att kunna agera och känna sig trygga i hur man möter personer som är självmordsnära eller befinner sig i självmordskris.

Planen innehåller utbildningar för alla medarbetare i första hjälpen i psykisk hälsa. Utbildningarna ska ske med start hösten 2019.

– Det är ­­­oerhört viktigt och bra att alla medarbetare får kompetensutveckling kring det här, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).

 

Socialnämndens ekonomi
För perioden januari till och med september redovisas ett överskott mot budget på 2,8 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på ersättningar från Migrationsverket för ensamkommande flyktingungdomar.

Den senaste prognosen för hela 2019, som gjordes i augusti, visar dock på ett beräknat underskott på tio miljoner kronor. Underskottet beror bland annat på ökade sjuklöner, kostnader kring bostäder med särskild service enligt LSS och köp av externa placeringar för barn och unga. Även försörjningsstödet ökar.

 

Rapport till regionfullmäktige om befarat underskott
Med anledning av det befarade underskottet beslutade socialnämnden om en skrivelse till regionfullmäktige, där man informerar om ekonomin framåt.

– Vi har fortfarande fokus på en budget i balans men vi måste samtidigt vara tydliga med hur läget är, säger Rolf Öström.

Socialdemokraterna yrkade på att nämnden skulle begära tilläggsanslag hos regionfullmäktige på tio miljoner kronor för att hålla årets budget.

Yrkandet fick dock inte majoritet i den votering som genomfördes.

 

Åtgärder för en budget i balans
Förvaltningen jobbar med olika åtgärder för att minska det befarade underskottet, både på kort och lång sikt. Arbetet med bemanning, färre placeringar av barn och unga och sänkta sjuktal är centralt för att kunna minska kostnaderna framåt. Politikerna beslutade att nämnden vid varje möte ska få en redovisning, inte bara kring ekonomi, utan även arbetsmiljöfrågor.

 

Sprututbyte
Socialnämnden har tillsammans med hälso-och sjukvårdsnämnden genomfört ett projekt med gratis sprututbyte för missbrukare. Projektet har fallit mycket väl ut och nämnden beslutade att sprututbytet permanentas. Beslut tas även av hälso- och sjukvårdsnämnden i denna fråga.

 

Första linjen
Första linjen, mottagningen för barn kring psykisk hälsa, har varit igång sedan i mars i år. Hittills har 160 familjer varit i kontakt med mottagningen. 75 procent av de som besvarat en enkät säger att de fått bra hjälp.

Socialnämnden godkände rapporten. Projektet fortsätter under 2020.