Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut om ny regional cancerplan och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Publicerad 2019-10-16 15:44
Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt idag onsdag 16 oktober. Rökfrihet och alkoholuppehåll i samband med operation finns med bland dagens beslut.
Regional cancerplan Stockholm-Gotland 2020-2023
Förebyggande arbete och tidig upptäckt av cancer är av största vikt i det fortsatta arbetet. En ny regional cancerplan som sträcker sig till och med 2023 beslutades i dag i HSN och togs i Region Stockholm i slutet av september. 
 
Några viktiga mål är bland annat att fler unga ska vaccineras mot HPV, fler cancerfall ska upptäckas tidigare, kunskap kring ärftlig cancer ska stärkas, cancer ska utredas utan fördröjning och kunskap om cancerrehabilitering ska öka. Forskning tyder på att 30-50 procent av all cancer kan förebyggas. 
 
HÄLSOFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD:
Rökfrihet och alkoholuppehåll i samband med operation
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag att införa en ny policy på Visby lasarett som innebär att patienterna ska vara rökfria fyra veckor före och efter operation för att minska riskerna för komplikationer. Beslutet gäller patienter hos samtliga opererande enheter inom hälso- och sjukvården.
 
Samtliga patienter som röker ska erbjudas rökavvänjning inför varje ingrepp
för att uppnå rökstopp. Patienterna ska även informeras om de ökade riskerna för medicinska komplikationer då alkohol nyttjas 4 veckor före och 4 veckor efter operation. Alla patienter med riskbruk av alkohol, ska erbjudas stöd för att göra uppehåll med alkohol i samband med operationen.
 
- Det är glädjande att ett av nämndens mest prioriterade områden, hälsofrämjande hälso- och sjukvård, återspeglas i verksamheternas arbete, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L).
 
Hälsofrämjande rådet: Viktiga faktorer för fortsatt framgångsrikt arbete
Långsiktigt och strategiskt integrerat arbete, aktivt ägarskap, legitimitet för arbetet med levnadsvanor, förutsättningar för att uppmärksamma och åtgärda ohälsosamma levnadsvanor är några viktiga faktorer för att lyckas med det fortsatta arbetet med hälsofrämjande insatser enligt Hälsofrämjande rådet. 
 
Utöver detta informerades nämnden om rådets syfte; att skapa samordning och samsyn mellan verksamheter inom förvaltningen gällande prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Motiverande samtal om hälsa och levnadsvanor till gravida och föräldrar ger god effekt på Gotland. 
 
Sambandet mellan felaktig kost, rökning, alkohol, bristande motion och en ökad sjuklighet är bevisat i flera olika studier. Hälsosamtal och rådgivning är ett prioriterat område i många verksamheter inte minst inom primärvården. 
 
- Nämnden är överens om detta och skall lyfta hälsoarbetet i samband med verksamhetsplan och internbudget” säger Mats-Ola Rödén.  
 
Samverkansavtal Region Stockholm och Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förslag till samverkansavtal mellan Region Gotland och Region Stockholm samt föreslår regionstyrelsen att besluta om avtalet. 
 
- Samverkansavtalet är tänkt att vara övergripande och kompletteras sedan med samarbetsavtal inom specifika samarbetsområden så som remitterad utomlänsvård, framtidens vårdinformationsmiljö och kunskapsstyrning, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén. Målet är att vi ska kunna presentera ett avtal gällande remitterad utomlänsvård inklusive prisförslag i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland i december, säger han.
 
Uppföljning av sommaren 2019
Sammantaget görs bedömningen att sommaren har fungerat relativt väl inom sjukvårdens verksamheter, även om det periodvis varit ansträngt. Det framkommer av den rapport som förvaltningen redovisade för nämnden idag. 
 
Skillnaden mot tidigare år handlar om att många sjuksköterskor, framför allt inom slutenvården på lasarettet, som varit vikarier tidigare kom tillbaka som hyrsjuksköterskor i sommar. 
 
- Det innebär att kurvan för personalkostnaderna har vänt. Vi har minskat beroendet av hyrläkare men nu ökar istället kostnaderna för sjuksköterskor på lasarettet. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda vad det är som driver utvecklingen åt fel håll, säger Mats-Ola Rödén.
 
Nämnden vill ha en rapport under våren om vilka insatser som förvaltningen genomför för att minska behovet av hyrpersonal inför nästa sommar.