Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årets skolkommunranking har presenterats

Publicerad 2019-10-16 12:41
Nu har Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun 2019 presenterats. Gotland hamnar där på plats 104 bland landets 290 kommuner. Hög lärartäthet och stor resurstilldelning tillhör Gotlands styrkor som skolkommun, enligt Lärarförbundet.

Rankningen bygger på tio olika kriterier. Bland annat lärarlöner, lärartäthet, resurser till undervisningen och elevresultat. Årets ranking ger vid handen att Gotland är starkast när det gäller lärartäthet och resurstilldelningen till skolan. Poängsättningen i kriterierna lön och andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år drar ner betyget.

- Den reella lönenivån för lärargruppen inom Region Gotland är högre än den som presenteras i rankingen. Det handlar om drygt 1100 kronor i månaden totalt sett per lärare. Lärarförbundets kartläggning bygger på statistik som inte tar hänsyn till bland annat vårt lönetillägg via Lärarlönelyftet och tidsbegränsade uppdrag i form av karriärtjänster, säger Eva Edin, HR-chef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

När det gäller elevgenomströmningen på gymnasiet så bygger kriteriet på en jämförelse mellan andel elever med examen inom tre år och förväntad andel elever som tar examen inom tre år utifrån ett likvärdighetsindex framtaget av Statistiska Centralbyrån - SCB.

- När vi tittar på Lärarförbundets index för elevers fullföljande av gymnasiet blir vi konfunderade. Både den kommunala och fristående gymnasieskolan på Gotland ligger strax över medel totalt sett av skolkommunerna när man tittar på det modellberäknade värdet som Skolverket redovisar. På torsdag kommer vi att träffa Lärarförbundet på Gotland för att prata vidare om resultatet i skolrankningen, säger Karl-Erik Söderberg, tillförordnad utbildningsdirektör vid Region Gotland.

Årets rankingresultat är inte direkt jämförbart med förra årets. (Då låg Gotland på 49:e plats.) Från och med i år baseras rankingen på ett indexbaserat underlag, vilket gör det lättare för skolkommuner att följa sin egen utveckling och inte bara jämföra sig med andra. Kriterierna har i år även minskat från 13 till tio. Borta är kriterierna genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, andel godkända elever alla ämnen i årskurs 9, andel gymnasieelever som uppnår grundläggande högskolebehörighet – kriterier som starkast styrs av socioekonomiska faktorer.

Måtten i rankingen kring lärare och resurser är från läsåret 2018/19. Gymnasielärare omfattas inte i kriteriet lärarbehörighet. Måtten kring utbildningsresultat är från läsåret 2017/18 och omfattar samtliga elever i hemkommunen – det vill säga både i den kommunala och fristående skolan folkbokförda på Gotland samt elever folkbokförda på Gotland som studerar i annan kommun.

Läs mer om rankingen:

https://www.lararforbundet.se/artiklar/information-om-forandringar-och-nyheter-i-lararforbundets-rankning-sveriges-basta-skolkommun

Läs mer om Gotlands resultat:

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2019/gotland