Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut om höjd felparkeringsavgift

Publicerad 2019-10-14 14:42
Den 23 september beslutade regionfullmäktige om höjd felparkeringsavgift. Syftet med höjningen är att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra framkomligheten och öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser.

Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan februari 2009 och höjs från lägst 400 kronor och högst 1 000 kronor till lägst 600 kronor till högst 1 300 kronor. Höjningen trädde i kraft 2019-10-01.

Ändras nivån på felparkeringsavgifterna bör nivån på kontrollavgifterna höjas i samma grad (kontrollavgifter utfärdas på Region Gotlands kvartersmark). Andra parkeringsupplåtare kan då också höja sina kontrollavgifter till samma nivå som regionen har beslutat om.

Taxan för felparkeringsavgifter gäller i alla orter på landsbygden där regionen har parkeringsbevakning. Det är ingen skillnad mellan Visby och övriga orter på Gotland.