Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tyck till om förslag till ny avfallsplan

Publicerad 2019-10-01 08:53
Under tiden 1 oktober till 30 november 2019 kommer samråd och utställning gällande ny avfallsplan för Gotland 2020-2030 inklusive miljökonsekvensbeskrivning att ske. Avfall är en resurs vilket vi tagit fasta på i förslaget till en ny avfallsplan.

Alla kan hjälpa till att göra avfall till en resurs

De flesta varor som köps blir så småningom avfall. Framtidsscenarier antyder att avfallsmängden i Sverige kan bli upp till fyra gånger så stor år 2050, jämfört med 2009 om trenden inte bryts.

Alla delar av samhället behövs och kan bidra till att uppnå avfallsplanens mål: privatpersoner, företag, organisationer och föreningar, universitetet, regionen och statliga myndigheter.

Samråd och utställning kommer att ske fram till 30 november. Avfallsplanen ska sedan antas av tekniska nämnden och så småningom också av regionfullmäktige och kommer att börja gälla från 1 juli 2020.