Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

EXTRA HSN: Statusrapport om- och tillbyggnad av akutmottagningen

Publicerad 2019-09-30 15:14
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag, måndag 30 september, att godkänna rapporten från den fördjupade förstudien av om- och tillbyggnaden av Visby lasaretts akutmottagning, och att projektarbetet fortsätter enligt plan med program- och systemhandlingar.

Samtidigt får förvaltningen i uppdrag återkomma med en analys av framtida behov och flöden med särskild inriktning mot primärvården och dess roll enligt projektet ”God och nära vård”.

- Vi ska ha en ombyggnad av akutmottagningen. Men vi som nämnd måste ta helhetsansvar för den gotländska sjukvården. I det ingår bland annat primärvården och dess framtida roll, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L). Förvaltningen ska återkomma med sin analys inför budgetberedningen i mars-april 2020.

Den nya fördjupade förstudien, som redovisades för nämnden idag, visar att den tänkta lösningen för om- och tillbyggnationen av akutmottagningen, som genomfördes i en förenklad förstudie 2015, inte är möjlig. Den stödjer inte verksamhetens behov eller själva genomförande av bygget.

Den förenklade förstudien från 2015 resulterade i en tänkt om- och tillbyggnad av akutmottagningen till en budget om 77 miljoner. Kostnadsindikationen efter den fördjupade förstudien för detta alternativ är 100-120 miljoner kronor.

I alternativ 1, som nämnden ställer sig bakom, utökas akutmottagningen med övervakningsplatser, liggande väntan, barnväntrum, akutrum, samtalsrum samt utökade yta för patientnära administration. Förslaget innebär också en ny ambulanshall om cirka 400 kvadratmeter öster om nya huskroppen.
 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att:

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner statusrapporten och låter den gå vidare till regionstyrelsen inför budgetavstämningen enligt uppdrag.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten från den fördjupade förstudien och beslutar att program- och systemhandlingar fortsätter enligt plan.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningarnas och projektets förslag om en om- och tillbyggnad av akutmottagningen enligt alternativ 1.
  • Att till regionfullmäktige redovisa att hälso- och sjukvårdsnämnden ställt sig bakom om- och tillbyggnation av akutmottagningen, i dagsläget beräknat till 120 miljoner. Detta förslag ska utredas och kostnadsberäknas vidare.


Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag:

  • Att återkomma med en heltäckande analys av framtida behov och flöden och då med särskild inriktning mot primärvården och dess roll enligt ”god och nära vård”. Kan primärvården ta en större roll i vården av människor och på så sätt avlasta såväl akutmottagningen som den slutna vården?
  • Att kopplingar till en framtida utbyggnad av framförallt operation och intensivvården belyses men där också röntgenavdelningens framtida behov skall visas.
  • Att de utredningar som finns i 7.2 i förstudien genomförs och konsekvensbeskrivs ur funktions- och kostnadsperspektiv.
  • Att tillsammans med teknikförvaltningen visa på lösningar av parkeringsfrågan innan byggstart.  
  • Att uppdragen redovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden inför budgetberedningen 2020.