Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Införande av fler standardiserade vårdförlopp, fler statliga satsningar och patientsäkerhetsarbete

Publicerad 2019-09-19 16:59
Detta redovisades i den delårsrapport som beslutades på hälso- och sjukvårdsnämnden idag, torsdag den 19 september.

Under perioden pågick samtidigt ett stort mått av förändringsarbete såsom att fler standardiserade vårdförlopp är införda, statliga satsningar inom en rad områden och integrerad mottagningen för barn och ungas psykiska i samarbete med socialtjänsten har öppnat.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har också, tillsammans med Region Stockholm påbörjat en upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.
 
Akutmottagningen och vårdcentralerna har haft ett högt söktryck genom hela sommaren men en första
uppföljning pekar mot att verksamheten trots detta fungerat relativt väl under sommarmånaderna.
 
Ett gott samarbete med socialförvaltningen har också inneburit personer som inte längre behövt sjukhusvård har kunnat omhändertas antingen hemma eller inom andra omsorgsformer.
 
Fortfarande råder brist inom flera yrkeskategorier även om det är glädjande att fler specialistläkare inom
allmänmedicin nu finns anställda inom primärvården.
 
Det ekonomiska utfallet är för perioden -18,1 miljoner. Ekonomin påverkas positivt av de statsbidrag som
kommer med de statliga överenskommelserna men den positiva trend som varit under lång tid med minskade hyrpersonalkostnader har brutits. Det prognostiserade helårsresultatet kvarstår på – 30 miljoner.
 
Oppositionen yrkade på att begära tilläggsanslag med 30 miljoner för 2019 enligt det prognostiserade underskottet. Majoriteten avslog yrkandet med motiveringen att hälso- och sjukvården har överkostnader framförallt inom bemanningsområdet som behöver analyseras och åtgärdas innan ett tilläggsanslag kan motiveras.
 
- Satsningar på medarbetarna och digitalisering är oerhört viktiga för att klara kompetensförsörjning och bra arbetsmiljö samt vårdkvalité framåt, säger nämndsordförande Mats-Ola Rödén (L).
 
Konsekvensanalys utifrån beslutad budget 2020
Konsekvenser av den av regionfullmäktige beslutade budgeten diskuterades. Hälso- och sjukvården har en
svår ekonomisk situation med ett prognostiserat underskott på – 30 miljoner 2019 samt ett sparbeting på 13 miljoner i budget 2020. Utöver detta finns tydliga kostnadsökningar inom utomlänsvården och för förberedande, uppbyggnad och implementering av FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. De båda
sistnämnda bedöms kosta hälso- och sjukvården runt 30 miljoner tillsammans under 2020. Något som
Regionfullmäktiges budgetbeslut inte tagit hänsyn till.
 
En oenig nämnd beslutade att understryka den svåra situationen till regionstyrelsen inför budgetavstämningen. Oppositionen yrkade i stället för att nämnden skulle begära av regionfullmäktige
kompensation för dessa tillkommande kostnader.
Förvaltningen har ett fortsatt uppdrag att i samband med arbetet med verksamhetsplan och internbudget
inför 2020 ytterligare tydliggöra konsekvenserna av tilldelad budgetram och kommande ökade kostnader.
 
- Det är viktigt att vi får en överblick över konsekvenserna av vad minskade aktiviteter i förberedelsearbetet gällande FVM skulle innebära, ett område där vi istället behöver öka aktiviteterna. Konsekvenserna påverkar utvecklingen av framtidens sjukvård på Gotland. Digitaliseringen är en del av stödet till verksamheterna och en väg in i framtiden, säger nämndordförande Mats-Ola Rödén (L). Vad gäller utomlänsvården signalerar vår samarbetspartner Region Stockholm att kostnaderna kommer att öka efter årsskiftet. Vi som nämnd måste ta vårt ansvar genom att ta höjd för konsekvenserna av budgetberedningens beslut inom befintlig budget, säger han.
 
Listningstak för vårdcentralen Visborg beviljades
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att bevilja vårdcentralen Visborg inom Praktikertjänst ett listningstak på 8600 poäng för perioden 2020-2023. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade samtidigt om att inleda en dialog med vårdcentralen om olika lösningar för att öka förutsättningarna för verksamheten att ta emot fler listade patienter.
 
Hälso- och sjukvårdens nämndmål beslutades
Flertalet av de mål som är beslutade till regionfullmäktiges beslutade mål är direkt tillämpbara inom hälso- och sjukvårdens verksamhet. Det finns dock utmaningar i den strategiska planen för
hälso- och sjukvården som inte riktigt täcks in av fullmäktiges mål, varför hälso- och sjukvårdsnämnden idag beslutat om några tydliga nämndmål.
Bland annat att hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver en hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård och att hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver en hälso- och sjukvård med god patientsäkerhet.
 
Nämndens interna kontrollplan för 2019 beslutades
Internkontrollplanen är ett viktigt instrument som ett stöd i att förbättra verksamheten. Områden som ingår i internkontrollplanen för 2019 är informationssäkerhet, patientsäkerhet, kompetensförsörjning, inköp, löneprocessen, och att patientsäkerhetsberättelser lämnas in från vårdgivare som hälso- och sjukvården har avtal med.