Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV: Ekonomi, valfrihet i hemtjänsten och framtida entreprenad

Publicerad 2019-09-19 17:48
Här kan du läsa om beslut som togs under socialnämndens möte.

 
Torsdagen den 19 september sammanträdde  socialnämnden. Här är några av besluten som togs på dagens möte.
 
 
Underskott i prognosen för 2019
Delårsrapport 2 visar på ett ökat minus för socialnämnden. Prognosen för 2019 ligger på minus tio miljoner kronor. Det i jämförelse med aprilrapporten då prognosen låg på minus fyra miljoner kronor.
– Det här är inte bra och vi kommer jobba hårt för att minska minuset fram till årsskiftet, säger socialnämndens ordförande Rolf Öström (M).
 
Att prognosen ser sämre ut nu beror bland annat på ökade kostnader kring bostäder med särskild service enligt LSS och köp av externa placeringar för barn och unga samt kostnader för sjuklöner.
 
– Vi ser också ökade kostnader för försörjningsstöd och hemsjukvård och att antalet hemtjänsttimmar ökar, säger Rolf Öström.
 
Positiva signaler är dock bland annat att kostnaderna för missbrukarvården minskat rejält sedan förra året. Och att kostnaderna för hyrpersonal går neråt.
 
Politikerna godkände delårsrapporten.
 
 
Nuvarande valfrihetssystem kan förändras
På Gotland har den som är i behov av hemtjänst rätt att välja utförare. 
Detta enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.
– Nu har vi givit förvaltningen ett fördjupat uppdrag att ta fram förslag på förändringar i det valfrihetssystem som vi har i dag, säger Rolf Öström. 
 
Bakgrunden till att man vill förändra LOV är bland annat att valfriheten är begränsad inom vissa geografiska områden och att de demografiska utmaningarna växer med en större andel äldre i samhället.
 
Socialnämnden betonade vikten av att förvaltningen tar in åsikter och idéer 
från de så kallade branschråden inför förändringar av LOV.
 
Oppositionen ville utreda vad det skulle innebära att bedriva all verksamhet inom hemtjänst i egen regi och därmed avskaffa LOV. En votering genomfördes. Förslaget vann inte majoritet. 
 
 
Utreda möjligheten att konkurrensutsätta fler särskilda boenden 
Socialnämnden beslutade att förvaltningen ska utreda möjligheten att konkurrensutsätta delar av verksamheten inom särskilt boende inom äldreomsorgen.
Utredningen ska ge svar på om det finns ekonomiska fördelar med att fler verksamheter inom särskilt boende drivs i privat regi. Politikerna vill också veta vad det skulle få för konsekvenser för brukare och medarbetare.
Utredningen ska vara klar till december 2019.
 
I dagsläget har regionen avtal med tre privata äldreboenden: Sudergården i Burgsvik och Terra Nova äldreboende drivs av Attendo. Katthammarsviks äldreboende drivs av Norlandia. Socialförvaltningen köper också enstaka plats hos Solrosen, Gotlands sjukhem, Hattstugan och från och med nästa år också av Attendos nya boende på Visborg.