Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2019-09-19 10:26
Igår, den 18 september, hade regionstyrelsen sammanträde. På mötet behandlade man, bland annat, medfinansiering till projektet ”Framgångs-Hubb”, återinförande av utmaningsrätt samt försäljningen av Korsbygården i Lärbro. Här är en sammanfattning som nämner några av sammanträdets 23 punkter.

Kallelse och handlingar finns på sidan: https://gotland.se/104459

Ärende 1 - Uppdrag att upphandla verksamheten inom Gotland Convention Bureau

Regionstyrelsen beslutade att:

·Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett konkret underlag för att eventuellt kunna pröva upphandling av verksamheten inom Gotland Convention Bureau.

Sammanfattning:

För närvarande bedrivs verksamheten som ett samarbetsprojekt mellan Region Gotland och Gotlands förenade besöksnäring (GFB) och består av två heltidsanställda projektledare. En är anställd och finansieras av Region Gotlands regionstyrelse-förvaltning och en är anställd och finansieras av GFB via lokalt näringsliv.

Regionstyrelseförvaltningen vill pröva om det finns alternativa sätt att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Ett sätt att pröva detta är att undersöka om det finns någon privat aktör som kan utföra Regionens del av Gotland Convention Bureau på uppdrag av Region Gotland genom att genomföra en offentlig upphandling. Den totala budgeten för Region Gotlands del uppgår till 800 000 kr per år, bestående av en årsarbetare och ca 170 000 kr i verksamhetsmedel.

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- Det här är en viktig verksamhet för att sälja in kongresser till Gotland. Samarbetet mellan regionen och näringslivet är viktigt och därför behöver vi se över hur vi får den mest optimala verksamheten för Gotlands bästa.

 

Ärende 4 - Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder till projekt ”FramgångsHubb”

Regionstyrelsen beslutade att:

·Region Gotland medfinansierar Almi Företagspartner Gotland för projekt ”FramgångsHubb” med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 3 999 813 kronor ur medel (anslag 1:1) för regionala tillväxtåtgärder.

·Projektet finansieras med 999 953 kr ur 2020 års anslag, 1 599 925 kr ur 2021 års anslag, 1 399 935 kr ur 2022 års anslag. Beslutet avser perioden 2020-01-01 till 2022-12-31. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit senast 2023-03-31.

Beslutet gäller under förutsättning att projekt beviljas vid Strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna.

Sammanfattning:

Almi Företagspartner Gotland söker medel ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder för medfinansiering av projektet FramgångsHubb som är ett samverkansprojekt mellan Almibolagen inom programområdet Småland och Öarna (Gotland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar). Projekttiden sträcker sig över tre år (2020-01-01—2023-03-31) med totala projektsumman för samtliga fyra regionerna: 31 533 260 kronor. Syftet är att konkret stödja SME-företagen med gemensamma aktiviteter som stärker företagens förmåga att möta kraven från en ökad globalisering, digitalisering och effektivisering.

 

Ärende 5 - Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder till projekt ”Gotland Goes Global”

Regionstyrelsen beslutade att:

·Region Gotland medfinansierar Almi Företagspartner Gotland för projekt ”Gotland Goes Global” med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 1 495 729 kronor ur medel (anslag 1:1) för regionala tillväxtåtgärder.

·Projektet finansieras med 478 633 kr ur 2020 års anslag, 538 463 kr ur 2021 års anslag, 478 633 kr ur 2022 års anslag. Beslutet avser perioden 2020-01-01 till 2022-12-31. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit senast 2023-01-31.

Beslutet gäller under förutsättning att projekt beviljas vid Strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna.

 

Sammanfattning:

Projektets syfte är att leverera en kraftfull satsning för regionens små- och medelstora företags internationalisering. Projektet fokuserar på att öka SMF:s internationaliseringsgrad genom riktade affärsutvecklingsinsatser. Genom effektiva metoder kan Almi bidra till att fler företag fattar beslut om sin strategiska inriktning och arbetar konkret med aktiviteter som leder mot internationell tillväxt. I detta arbete kan nya möjligheter till vidareutveckling av innovativa affärsmodeller uppstå. Hos en del företag krävs kompletterande kompetens för att realisera dessa utvecklingsplaner. Almi har god kompetens och ett brett nätverk samt en god kunskap om de aktörer som kan stödja företag i sin utveckling.

 

Ärende 7 - Strategisk plan och budget 2020-2022 – fördelning av vissa anslag

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:

·Nämndernas budgetramar justeras enligt tabell avseende personalkostnads-kompensation, internhyror samt förändring av interna priser på regionstyrelseförvaltningen.

Regionstyrelsen beslutade att:

·Prisförändringar för regionstyrelsen godkännes enligt upprättat förslag.

 

Sammanfattning:

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2019-2021 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter. Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning per nämnd för kompensation av höjda internhyror.

Personalkostnadskompensationen innehåller både en generell del och en del som är särskilt riktad till satsningar på jämställdhet samt bristyrken. Yrkesgrupper som förvaltningarna särskilt lyfter fram som kräver riktade satsningar är bland annat sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare, ingenjörer, specialist- och handläggarfunktioner. Flera avtal som berör stora yrkesgrupper ska omförhandlas under våren 2020. Det behöver nämnderna ta hänsyn vid fördelning av budget inom nämnden. Fördelningen har processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- Medarbetarna är regionens viktigaste resurs för att kunna bedriva en bra välfärd till gotlänningarna. I budgeten har vi tagit höjd för löneökningar framöver men också fördelat 15 miljoner kronor för speciella satsningar på bristyrken och jämställdhet. Totalt avsätts 100 miljoner kronor för kompensation för ökade personalkostnader till nämnderna.

 

 

Ärende 10 - Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:

·Regionstyrelsens förslag den 28 maj 2019, § 150 till riktlinjer för utmaningsrätt antas.

Beslutet fattades efter votering 8 – 7.

Kort ärendebeskrivning:

Den 15 december 2008, § 176 beslutade regionfullmäktige med anledning av en motion att införa en utmaningsrätt. Den 29 november 2010, § 29 beslutade fullmäktige att avskaffa utmaningsrätten. Den 19 november 2019, § 43 9. beslutade fullmäktige att ge regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt inom Region Gotland. Den 17 juni 2019, § 174 beslutade fullmäktige att återremittera styrelsens förslag med motiveringen att tydliggöra vilka utmaningar som en nämnd kan besluta om och vilka som är förbehållna fullmäktige. Regionstyrelseförvaltningen uppfattar frågan om utmaningsrätt som en rätt för vissa enskilda att väcka ärenden jämte t.ex. medborgarförslag. Däremot skulle en införd utmaningsrätt inte innebära någon skillnad på förutsättningarna för om ärendet kan avgöras slutligt i nämnden eller måste tas av fullmäktige jämfört med om motsvarande ärende hade väckts internt i regionen. Den frågan måste alltid avgöras med ledning av kommunallagen, speciallag, reglementen och omständigheterna i det specifika ärendet. Kraven på beslutsfattandet blir alltså inte otydligare på grund av varifrån förslagen kommer.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- Utmaningsrätten innebär en möjlighet för företag att lämna förslag på viss verksamhet inom regionen som de anser sig kunna sköta på ett annat, mer ekonomiskt sätt. Regionen ska då pröva om man anser att den verksamheten skall upphandlas. Det är ett sätt att stimulera såväl företagande som kvalitetsutveckling genom nytänkande.

 

 

Ärende 12 - Tillagningskök i Fårösund

Regionstyrelsen beslutade att:

·Snarast finansiera och hos Projektavdelningen beställa en förstudie för projektering av ombyggnation av skolköket i Fårösundsskolan, från mottagningskök till tillagningskök.

·Med förstudien som grund planera för avveckling av tillagningsköket i Strandgården, med målet att fastigheterna Bunge Stuck 1:66 och 1:67 därefter kan försäljas så fort som möjligt.

 

Sammanfattning:

Av besparings- och kvalitetsskäl bör tillagningsköket i Strandgården avvecklas. I dagsläget finns utöver tillagningsköket i den mycket slitna Strandgården också ett mottagningskök i Fårösundsskolan. Strandgården som byggnad är kostsam. Detta då den är gammal, energiineffektiv och endast nyttjas för kök och då endast på en yta om ca 120 kvm utav byggnadens totala yta på ca 1800 kvm. Strandgården står också inför ett stort behov av en kostsam totalrenovering då de flesta system är uttjänta. För att möjliggöra flytten behöver köket i skolan byggas om och eventuellt till. För detta krävs en projektering med inledande förstudie till vilken medel behöver avsättas.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- Genom en ombyggnad av köket i Fårösundsskolan kan vi få både bättre och billigare verksamhet och vi kan friställa och sälja Strandgården.

 

 

Ärende 18 - Försäljning Korsbygården bygdegården Lärbro

Regionstyrelsen beslutade att:

·Köpekontrakt avseende försäljning av Skolgården Lärbro 2:2 till en köpeskilling av

400 000 kronor godkänns.

 

Sammanfattning:

Korsbygården i Lärbro har under lång tid nyttjats av bygdegårdsförening och hem-bygdsförening. Den har sedan lång tid tillbaka funnits med på listan över fastigheter som Region Gotland avser sälja. Avstyckning av fastigheten blev klar under 2018. Diskussioner har sedan ett antal år tillbaka förts med den tidigare hyresgästen bygdegårdsföreningen, som haft önskemål om att få köpa fastigheten för att på så sätt kunna utveckla sin verksamhet i Lärbro. En mäklarvärdering har utförts, se bilaga. Marknadsvärdet enligt alternativ tre bedöms uppgå till 500 000 kr +/- 100 000 kr där parterna enats om det lägre intervallet 400 000 kr. Detta under förutsättning att köparen ska stå för alla investeringar för nytt värmesystem (inklusive el) och vatten som är nödvändiga efter att nuvarande system frånkopplats från dagens lösning, som är gemensam med skolan. Bygdegårdsförening och hembygdsförening har under lång tid bedrivit verksamhet i byggnaden och det är också med anledning av detta och köparens intresse för att utveckla orten Lärbro som en direktförsäljning sker.

 

Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius:

- Det känns bra att nu, efter många år, kunna sälja Korsbygården till bygdegårdsföreningen så att de kan vidareutveckla verksamheten i Lärbro. Praktisk landsbygdsutveckling helt enkelt.