Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 17 september 2019

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-09-17 15:14
Idag den 17 september har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 2 som visar på ett utökat underskott för BUN.

Nämnden utnyttjar eget kapital för att hantera återbetalningskrav

BUN fastställde idag delårsrapport 2 för budgetåret 2019. Prognosen för helåret 2019 baserad på augusti månads utfall visade på ett negativ resultat på drygt 18,1 miljoner kronor – det vill säga ett sämre ekonomiskt läge än vid delår 1. Detta framför allt till följd av faktorer som nämnden själv inte kunnat påverka: att det finns fler barn- och elever i verksamheten än i tidigare prognos visat på motsvarande minst 24,4 miljoner kronor och som inte finns budget för samt att det riktats återbetalningskrav på statsbidraget för likvärdig skola på drygt 4,6 miljoner kronor för år 2018 och statsbidraget för asyl på cirka 1,9 miljoner kronor som berör åren 2016-2018.

Nämnden lyckas inte heller enligt prognosen med att klara det resultatkrav på 14,2 miljoner kronor som riktats mot verksamheterna i samband med att delår 1 behandlades under våren. Detta trots att verksamheterna går med ett överskott på 2,4 miljoner kronor.

För att minska det ökade underskottet beslutade nämnden utnyttja 6,5 miljoner kronor av det egna kapitalet för återbetalningskravet för de utbetalda statsbidragen. BUN beslutade också, utifrån ett yrkande från ordförande Stefan Nypelius (C), att minska resultatkravet på verksamheterna till 6,7 miljoner kronor för på så sätt kunna nå ett negativt årsresultat på 9,1 miljoner kronor.

Nämnden var inte enig i beslutet om resultatkravet. Den rödgröna minoriteten (S, V och MP) yrkade på att inte alls ställa något resultatkrav på verksamheterna. Därför blev det votering kring ordförandes yrkande som slutade 7-6 till allianspartiernas favör. Den rödgröna minoriteten reserverade sig också mot förslaget på resultatkrav.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fick också i uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning för de avdelningar som fått ett justerat resultat till barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 oktober 2019.

Tog del av resultatet från Skolinspektionens tillsyn

BUN tog idag del av Skolinspektionens beslut efter den regelbundna tillsynen av förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem på huvudmannanivå.

Skolinspektionens beslut omfattar ett föreläggande till huvudmannen då myndigheten anser att verksamheten inte uppfyller skollagens krav beträffande att se till att tillgång till elevhälsans alla kompetenser finns i sådan utsträckning att de, utifrån varje enskild skolas behov, kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att stödja av elevernas utveckling mot utbildningens mål samt se till att alla elever i behov av studiehandledning på modersmålet erbjuds detta utifrån elevens behov. Vidare vill Skolinspektionen se åtgärder kring att säkra att all kränkande behandling anmäls till rektorn och sedan vidare till huvudmannen samt att rekreation och flexibla gruppindelningar på fritidshem behöver utvecklas.

Huvudmannen ska ha vidtagit åtgärder senast den 31 januari 2020.

Beslutade om projektdirektiv för förskole- och skolöversyn

Idag beslutade BUN om det projektdirektiv som ger ramarna för en kommande översyn av den kommunala förskolan och grundskolan. Översynen görs mot bakgrund av regionfullmäktiges beslut att låta utreda framtidens skolorganisation på Gotland.

Projektdirektivet utgör en grundläggande planering för genomförandet av utredningen av dagens verksamhet i förskola och grundskola. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ska bland annat göra en nulägesanalys där olika nyckeltal som lokalkostnader och personaltäthet med mera ska redovisas. Efter att en nulägesanalysen tagits fram ska förvaltningen ta fram ett förslag på hur verksamheterna ska bedrivas i framtiden utifrån aspekter som kompetensförsörjning, kvalitet, likvärdighet, ekonomi, skolskjutsorganisation samt kraven på framtida arbetssätt i förskola och skola. Styrande för arbetet är bland annat den av regionfullmäktige beslutade strategin ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”. Förslaget beräknas kunna presenteras för nämnden hösten 2020.

Nämnden har fått tycka till om planerad utbyggnad av Gråbo

Teknik- respektive samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag för beslut inför den planerade utbyggnaden och utvecklingen av Gråboområdet i Visby. Kommunala bostadsbolaget GotlandsHem har nämligen direktanvisats mark för cirka 300 lägenheter på del av fastigheten Visby Gråbo 1:3, del av Visby Furulund 1:1 samt fastigheten Visby Furulund 1:8. Frågan som BUN fått är om det finns behov av utbyggnad av förskola/skola med anledning av den planerad bebyggelsen om Region Gotland behöver vi avsätta ytor inom områdena för skolverksamhet. BUN är positiv till förslaget, men vill att regionen tar hänsyn till att en elevökning i området kan skapa behov av fler klassrum och därmed en utbyggnad av Gråboskolan. En ökning av förskolebarn i området kan göra att även förskolan Bogen kan behöva byggas ut. BUN anser också bland annat att Region Gotland i planering behöver se till att det planeras för säkra hämta-/lämnaplatser utanför förskolor och skolor samt säkra gångvägar och cykelvägar.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser