Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-09-16 13:27
Idag den 16 september har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 2 som visar på ett nollresultat.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prognos för helåret 2019 är ett balanserat resultat på noll kronor. Nämndens verksamheter visar tillsammans på ett underskott motsvarande 3,5 miljoner kronor. Nämnden uppnår därmed inte det resultatkrav på 4,9 miljoner kronor på verksamheterna som infördes i samband med fastställandet av delårsrapport 1 under våren då det fanns ett prognosticerat underskott. En faktor som påverkar nämndens ekonomi negativt är det återbetalningskrav från Migrationsverket på statsbidraget för asyl på cirka 3,5 miljoner kronor.

För att minska underskottet beslutade nämnden att utnyttja 3,5 miljoner kronor av det egna kapitalet för återbetalningskravet för statsbidraget.

Nämnden fick rapport sommarens feriejobb

Idag tog nämnden del av en utvärdering av Region Gotlands feriejobb sommaren 2019, som arbetsmarknadsenheten administrerar. Cirka 190 ungdomar på Gotland har haft feriearbete under en treveckorsperiod genom regionen denna sommar - både i Region Gotlands egna verksamheter och hos företag och föreningar. 350 ungdomar sökte feriejobben och av dessa erbjöds cirka 220 jobb. I år har ungdomarna födda 2003 och de som ansökt om förtur av särskilda skäl varit prioriterade för feriejobben. Majoriteten av feriejobben har utgjorts av fixartjänster (underhållsarbete, trädgårdsskötsel och liknande), men även platser inom äldreomsorg och butik med mera.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn