Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt 28 augusti

Publicerad 2019-08-28 14:52
På dagens miljö- och byggnämnd redovisades en rad ärenden om begäran om planbesked, bland annat i Katthammarsvik och i Salthamn.

Vidare beslutade nämnden att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av två bostadshus i Eskelhem samt att godkänna riktlinjer för GDPR vid drönarflygning.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

Riktlinjer för GDPR vid drönarflygning

Syftet att använda drönare i verksamheten är att skapa foto- och filmunderlag till 3D-modeller över terräng och byggnader. Detta för att skapa tydligare informationsmaterial gentemot kunder och mer rättssäkra beslutsunderlag.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att verksamheten vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid hanteringen av personuppgifter för att säkerställa att hanteringen följer dataskyddsförordningen grundläggande principer för personuppgiftsbehandling.

Beslut: miljö- och byggnämnden godkänner riktlinjerna för behandling av personuppgifter vid drönarflygning.

 

ÖSTERGARN KATTHAMMARS 1:18 Begäran om planbesked

Ärendet gäller begäran att ändra gällande detaljplan för att utveckla turistverksamhet. Föreslagna ändringar har stöd i antagen Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik 2025.
 

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att lämna positivt planbesked och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för berörda fastigheter.

 

LUMMELUNDA TJAULS 1:19, VÄSKINDE STORA KLINTEGÅRDE 6:1

Ärendet gäller begäran att planlägga fastigheterna för att möjliggöra boende, landskapshotellrum, handel, restaurang, trädgårdsanlänningar mm. En varsam utveckling av Salthamn och Tjauls i ett större perspektiv eftersträvas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att det tas fram ett planprogram som ska redovisa förutsättningarna för byggnation i kombination av bevarande av natur- och kulturvärden. Planprogrammet blir då grund för en eller flera detaljplaner.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett planprogram.

 

ESKELHEM BÅTERSTOMT 1:3, förhandsbesked för nybyggnad av 2 st bostadshus

Ansökan avser uppförande av två bostadshus på jordbruksmark som används för naturbete.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att åtgärden inte kan tillåtas.

Alliansen yrkar på att ge positivt förhandsbesked, då åtgärden är i linje med planprogrammet.

Oppositionen yrkar på förvaltningens förslag till beslut.

Votering begärd, med utfallet 7 mot 6 till förmån för alliansens förslag.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att gå emot förvaltningens förslag till beslut och meddelar som förhandsbeslut att åtgärden kan tillåtas.

Oppositionen reserverar sig mot beslutet.

 

VISBY UDDEN 2 – tillbyggnad och ombyggnad av bostadshus samt rivning för omdisponering av tomt

Ärendet gäller rivning av befintligt uthus och plank samt om- och tillbyggnad av bostadshus. Tillbyggnaden innefattar totalt cirka 50 kvm byggnadsarea och utgörs av ett våningsplan, knutet till befintlig bostad.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning gällande rivning av befintligt uthus och plank är att kulturvärdena på platsen inte är knutna till uthuset och planket i sig och att rivningslov därmed kan ges.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning gällande om- och tillbyggnad är att föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser och att bygglov därmed inte kan ges.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja rivningslovsansökan samt avslå bygglovsansökan.