Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hur arbetar vi med skola/arbetsliv i undervisningen?

Under hela studietiden i skolan finns studie- och yrkesvägledningen med för att se till att eleverna ska kunna göra väl underbyggda val kring sin fortsatta utbildning och yrkesinriktning. Men också för att kunna för att förbereda eleverna inför arbetslivet eller vidare studier. 

Under sin skolgång ska eleverna få grundläggande kunskap om arbetsmarknaden. 

Förberedelserna inför arbetsliv och yrke börjar tidigt

Att förbereda barn och elever för framtida yrkesval är ett huvudsakligt uppdrag för hela skolan och där ingår studie- och yrkesvägledningen som en viktig del. Arbetsmarknadskunskap och yrkeskunskap är två temaområden.

Förskoleklass till år 3
Studie- och yrkesvägledningen under de första åren i skolan syftar framför allt till att väcka eller stärka nyfikenheten hos eleverna. Eleverna får bland annat undersöka vilka yrkeskategorier finns i närsamhället, intervjua släkt och vänner om deras yrken och diskutera olika yrken utifrån genus, etnicitet och social bakgrund.
 
År 4 till 6
På mellanstadiet genomför skolan aktiviteter som syftar till att väcka  ytterligare nyfikenhet kring olika yrken och arbetsliv och lust att lära sig mer. Eleverna tränas till exempel i att ta reda på fakta om arbetsplatserna och olika yrken samt vilka kompetenser som krävs. 
 
År 7 till 9
I årskurs 7-9 får eleverna göra studie- och arbetsplatsbesök och genomföra yrkesintervjuer. Föräldrar och företrädare för olika yrken, branscher och organisationer bjuds in till skolan för att berätta. Eleverna tränas i att presentera sig genom att skriva och berätta. Eleverna förbereds också bland annat inför beslutsprocessen kring gymnasievalet. En av alla de aktiviteter som genomförs är studie- och yrkesmässan Framtid Gotland för årskurs 8 och 9. Enskilda samtal görs även med studie- och yrkesvägledaren och föräldramöten hålls.
 
 
PRAO
Under praktisk arbetslivsorientering - PRAO i årskurs 8 och 9 får eleverna för första gången praktisera i arbetslivet och lära sig mer om vad som förväntas på en arbetsplats. En PRAO-period på högstadiet omfattar två veckor. Den genomförs under vårterminen för årskurs 8 och höstterminen för årskurs 9.

Gymnasieskolan

Under gymnasietiden får eleverna större inblick i hur arbetsmarknaden fungerar. Till Wisbygymnasiet bjuds olika externa gästföreläsare in kopplat till de olika kurser som ingår i programmen och olika samarbetsprojekt genomförs med olika externa aktörer kopplade till kurser. Studiebesök görs på arbetsplatser och hos utbildningsanordnare. Eleverna får träffa näringslivet, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer, yrken kopplade till kurser samt tidigare elever. Information ges också om vägar och möjligheter efter gymnasiet. Under år 3 besöker eleverna på de högskoleförberedande programmen SACO-mässan. 
 
För att kunna planera sina studier och framtid erbjuds eleverna individuella samtal med studie- och yrkesvägledare. I undervisningen får eleverna prova på att göra eget CV och skriva personligt brev.
 
Entreprenöriellt lärande
Gymnasieskolan har ett särskilt ansvar för att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Det betyder att elever under gymnasiet får möjlighet att utveckla förmågan att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Bland annat genom Ung Företagsamhet där tredjeårseleverna på Wisbygymnasiet möjlighet att prova på entreprenörskapet genom att i grupp starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår. 
 
APL
På gymnasiets yrkesprogram kallas praktiken för APL -  arbetsplatsförlagt lärande. Det arbetsplatsförlagda lärandet, som varar under minst femton veckor, är en mycket viktig del av utbildningen. Under APL får eleven praktisk träning och ytterligare kunskaper för att kunna klara sitt blivande yrke. Eleven bygger också upp viktiga kontakter inför sitt kommande arbetsliv. 
 

Vuxenutbildningen

Under studietiden finns det tillgång till individuella vägledningssamtal kring yrke och högre studier liksom gruppvägledning för de som studerar hos oss. Flera av våra yrkesutbildningar omfattas av praktik. 

Yrkeshögskola

Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet. En utbildning som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen omfattar minst 400 yrkeshögskolepoäng, det innebär två års heltidsstudier. En sådan utbildning ska innehålla Lärande i arbetet (LIA) på minst 100 yrkeshögskolepoäng. LIA innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.