§ 159 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10411
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 159
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

KS 2002/0171-00

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2003-03-19, § 52
- Ledningskontoret 2003-05-21
- Kommunstyrelsen 2003-06-12, § 182

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har med stöd och erfarenheter från tre år med den nya Miljöbalken gjort en översyn av gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter (antagna i kommunfullmäktige 1985 och reviderade 1989). Miljöbalken ger kommunen rätt att i vissa särskilt angivna fall som anges i lagen utfärda ytterligare föreskrifter; det kan t.ex. gälla krav på visst tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt 9:13 MB får sådana föreskrifter "inte medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet”.

Förslaget har utarbetats med hjälp av underlag som tagits fram av Kommun­förbundet (cirkulär 1999:81, reviderat februari 2002). Efter remissomgång har miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnat ett förslag som föreslås antas av kommunfull­mäktige. Det förslaget har i några smärre formella avseenden bearbetats inom ledningskontoret. Föreskrifterna föreslås träda i kraft 1 januari 2004, varvid de tidigare föreskrifterna ska upphöra att gälla men tillämpas på ärenden som inletts före detta datum. Kommunstyrelsen föreslår att förslaget tillstyrks.

Yrkanden:

·      Leif Dahlby (s) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag och hade ett tilläggsyrkande, i vilket Jan Lundgren (s) instämde: § 5 punkt 2 får följande tillägg efter ordet uppvärmning: ”eller klimatanläggning”.

·      Gösta Hult (c) tillstyrkte kommunstyrelsens förslag och hade två tilläggsyrkanden, med instämmande av Jan Lundgren (s) i båda. Dels att § 3 ändras till ”Undantag från 1-2” istället för Undantag från 1-3. Dels att § 4 punkt 2 ändras på så sätt att ordet omedelbart ersätts med ”inom 12 timmar”.

Propositioner:
Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och fann det antaget. Ordföranden ställde därefter proposition på Leif Dahlbys tilläggsyrkande och fann det antaget. Ordföranden ställde sedan proposition på Gösta Hults tilläggsyrkanden och fann även dessa antagna.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag med de av ledningskontoret före­slagna ändringarna.

  • Paragraf 3 ändras till ”Undantag från 1-2” i stället för 1-3.

  • Paragraf 4 punkt 2 i förslaget ändras på så sätt att ordet ”omedelbart” utgår och ersätts med ”inom 12 timmar”.

  • Paragraf 5 punkt 2 får efter ordet uppvärmning följande tillägg: ”eller klimatanläggning”.
  •  Föreskrifterna ska träda i kraft 1 januari 2004.

  • Lokala hälsoskyddsföreskrifter, antagna av kommunfullmäktige 10 juni 1985, upphör att gälla 1 januari 2004, men ska tillämpas på ärenden som inletts före detta datum.