Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Den ogiltiga frånvaron ökar på gymnasiet

Publicerad 2019-07-09 15:20
Så många som 29 600 (8,7 procent) av totalt 339 000 gymnasieelever i Sverige fick sitt studiebidrag indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Statistiken visar också att andelen med ogiltig frånvaro har ökat på fristående skolor nationellt sett, men varit oförändrad på kommunala skolor. Fristående skolor i riket har en ogiltig frånvaro på tio procent. Motsvarande siffra för kommunala skolor är 8,3 procent.

Gotlands län har högst andel elever som fått studiebidraget indraget på grund av skolk – 13,4 procent. I länssiffran räknas både den fristående och kommunala gymnasieskolan in. Läsåret 2017/18 var andelen på Gotland 8,4 procent och läsåret 2016/17 var andelen 5,6 procent.

- Statistiken gäller för Gotland som helhet så det är svårt att gissa hur det ser ut för Wisbygymnasiet. Det behöver vi analysera närmare. Det jag vet är att vi är mycket noggranna och följer våra rutiner när det gäller att rapportera in ogiltig frånvaro för att det ska bli lika för alla. Wisbygymnasiet jobbar enligt en modell med en frånvarotrappa för att fånga upp skolkare i ett tidigt skede och kunna jobba med motivation och hinder för närvaro, säger Lena Nordström, verksamhetschef för gymnasieskolan inom Region Gotland.

Stockholms län ligger på andra plats beträffande andel elever med ogiltig frånvaro med 11,4 procent och Västerbottens län trea med 10,0 procent. Lägst andel skolkare har Västernorrlands, Dalarnas och Jämtlands län. Det är i årskurs 3 som störst andel ogiltig frånvaro registreras och pojkar har högre ogiltig frånvaro än flickor, enligt riksstatistiken.

Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in ogiltig frånvaro vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Det är skolan som bedömer vad som räknas som ogiltig frånvaro. Det kan till exempel vara upprepad frånvaro, återkommande sena ankomster eller att en elev lämnar lektionen för tidigt. Det kan också vara en semesterresa som eleven inte fått godkänd av skolan.