§ 160 Motion. Utredning om brukarmedverkan och dess effekter

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10405
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 160
Motion. Utredning om brukarmedverkan och dess effekter

KS 2001/0577-10

- Motion 2001-11-20
- Ledningskontoret 2003-04-19
- Kommunstyrelsen 2003-05-27, § 142

Eva Nypelius m.fl. (c) har i motion yrkat att förekomsten av brukarmedverkan i den kommunala verksamheten ska kartläggas och därefter utvärderas. Motionärerna vill även stimulera brukarmedverkan inom områden där detta saknas.

Ledningskontoret hänvisar till det styrkort som utarbetas för ledning och styrning och där brukarperspektivet är ett av de fem perspektiv som följs upp. Under 2003 kommer styrkortet att tillämpas på försök och några förvaltningar anmodas i enlighet med riktlinjerna redogöra för system för samråd med kunder och uppföljning m.m. av brukarnas behov och synpunkter på erbjudna tjänster. Kommunstyrelsen föreslår att med hänvisning till att motionen därmed är tillgodosedd föreslås denna vara besvarad.

Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (c), Björn Jansson (s) och Britts Bentzler (v).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med hänvisning till att frågan om brukarmedverkan kommer att belysas i det balanserade styrkort för kommunstyrelsen som är under utarbetande.