§ 161 Motion. Lokalisering av kommunala förvaltningar till Tallbacken

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10404
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 161
Motion. Lokalisering av kommunala förvaltningar till Tallbacken

KS 2002/0263-01

- Motion 2002-06-19
- Tekniska nämnden 2002-11-27, § 271
- Ledningskontoret 2002-12-18
- Kommunstyrelsen 2003-05-27, § 141

Torgny Lihnell (mp) har i motion yrkat att en utredning får klargöra möjligheterna att använda Tallbacken (f.d. Follingbo sjukhus) som lokaler för de kommunala förvaltningarnas kanslier. Tanken är att etablera en s.k. "kommunstad" på området, vilket, enligt motionen, skulle ge kommunala samordningsvinster. Nuvarande förvaltningslokaler skulle kunna säljas för att användas för bostäder och företag.

Tekniska nämnden har föreslagit att frågan om den framtida användningen av Tallbacken ska hänskjutas till pågående utredning om kommunens lokalplanering. Det arbetet omfattar också frågan om ett s.k. Samhällsbyggarnas hus, vilket skulle kunna ses som ett första steg för att samla de kommunala förvaltningarna på ett ställe. Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska avslås.

Yrkanden:

  • Jan Lundgren (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
  • Torgny Lihnell (mp) yrkade, med instämmande av Per-Olof Jacobsson (c), att motionen skulle anses besvarad med att frågan om utlokalisering av kommunens lokaler till Tallbacken läggs in som diskussionspunkt i pågående lokalutredning.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på frågan om förslaget skulle bifallas eller avslås och förklarade sig anse att kommunfullmäktige bifallit förslaget. Omröstning begärdes och fullmäktige godkände följande proposition. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Torgny Lihnells yrkande. 46 ledamöter röstade ja. 25 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen avslås.