§ 162 Motion. Kommunfullmäktiges beslut om investeringar

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10403
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 162
Motion. Kommunfullmäktiges beslut om investeringar

KS 2002/0393-04

- Motion 2002-10-14
- Ledningskontoret 2003-04-07
- Kommunstyrelsen 2003-05-27, § 137

Per Österlund (m), tidigare ledamot i kommunfullmäktige, har i motion bl.a. före­slagit att det i framställningar om investeringar alltid ska föreligga en kalkyl över driftkostnaderna samt att det av handlingar ska framgå vem som är ansvarig för driftkalkylen.

Ledningskontoret delar motionärens uppfattning att driftskostnaderna ska redovisas i beslutunderlaget till ett investeringsbeslut. Kontoret hänvisar till de regler om styrning och kontroll som kommunfullmäktige antagit och som bl.a. föreskriver att "Investeringar i byggnader och anläggningar beslutas av kommun­fullmäktige och anslaget knyts till det enskilda investeringsobjektet. I besluts­underlag för dessa investeringar ska alltid ingå en investeringskalkyl där olika investeringsalternativ jämförs och som även visar vilka driftkostnadseffekter investeringen medför."

Kommunstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till att motionens syfte uppfylls genom de regler som kommunfullmäktige antagit.

Anförande:
Anförande hölls av Roy Hansson (m).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med hänvisning till att motionens syfte uppfyllts genom de regler om styrning och kontroll som kommunfullmäktige antagit.