Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Händelse anmäls enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg

Publicerad 2019-07-04 10:47
Brister i handläggningen av händelsen gör att både utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

- Elevhälsa, primärvård och ungdomsmottagning har tillsammans utrett den här händelsen, säger chefen för elevhälsan Maria Benczy och chefläkare Gunnar Ramstedt. Utredningen visade på olika brister i respektive verksamhet. Vi har vidtagit åtgärder som ska förebygga att unga individer lämnas utan adekvat stöd i liknande situationer.

Händelsen
Ung person, som haft psykisk ohälsa under sin tonårsperiod och fått stöd från barn- och ungdomspsykiatrin på annan ort, hade på Gotland olika kontakter med elevhälsa, primärvård och ungdomsmottagning. I samband med en akut uppkommen ångest tog personen sitt liv.

Ändrade rutiner
Berörda verksamheter har sett över sina arbetssätt. Elevhälsan har förtydligat sina rutiner för hur uppföljning ska ske. Ungdomsmottagningen ska ta direkt kontakt med annan vårdinstans när man remitterar vidare för akut omhändertagande. Primärvården kommer att efterfråga psykiskt mående i samband med att vissa intyga skrivs samt följa upp läkemedelsförskrivning mer aktivt.