§ 163 Motion. Undervisning i gutamål

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10402
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 163
Motion. Undervisning i gutamål

KS 2002/0470-60

- Motion 2002-11-15
- Barn- och utbildningsnämnden 2003-03-25, § 27
- Ledningskontoret 2003-04-19
- Kommunstyrelsen 2003-05-27, § 143

Wera Svensson (s) och Eva Gahnström (c) har i motion yrkat att alla elever ska ges möjlighet att lyssna på och läsa gutamål, samt att lämpligt undervisnings­material ska utarbetas och lärare ska få möjlighet att förkovra sig. I motionen refereras det handlingsprogram för svenska språket som framlagts av en statlig utredning i betänkandet "Mål i mun" (SOU 2002:27).

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad med dess yttrande, vari redogörs för de insatser som görs inom den gotländska skolan för att främja gutamålet. De upplyser om det material som tagits fram av Läromedels­centralen och författats av Las Jacobsson. Materialet reviderades senast 2002 och används flitigt.

Ledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med barn- och utbild­ningsnämndens yttrande men att kommunfullmäktige också ska uppmana barn- och utbildningsnämnden att "överväga att i sina måldokument införa åtagandet att ge alla elever möjlighet att lyssna på och läsa gutamål". Kommunstyrelsen föreslår att ledningskontorets förslag tillstyrks.

Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Gahnström (c) och Torsten Gislestam (c).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen bifalls på så sätt att barn- och utbildningsnämnden uppmanas över­väga att i sina måldokument införa åtagandet att alla elever ska ges möjlighet att lyssna på och läsa gutamål.