§ 164 Motion. Sjukvården i ett utvidgat EU

Utskrivet från: http://www.gotland.se/10401
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-08-18

§ 164
Motion. Sjukvården i ett utvidgat EU

KS 2003/0075-90

- Motion 2003-02-17
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2003-03-25, § 36
- Ledningskontoret 2003-04-14
- Kommunstyrelsen 2003-05-27, § 138

Lena Celion (m) har i motion föreslagit att kommunfullmäktige redan nu ska planera för, mot bakgrunden av utvidgningen av EU, "den framtida vården på Gotland i ett EU-perspektiv" och att sjukvården ska betraktas som regional tillväxtfaktor. I motionen behandlas de utökade möjligheterna för utländsk arbetskraft att arbeta inom hälso- och sjukvården på Gotland, samt möjligheterna att tillhandahålla hälso- och sjukvård till medborgare från andra länder.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen bifalls på så sätt att kommu­nen ska avvakta med att mer organiserat sälja specialistvård men att ansträng­ningarna att rekrytera personal från andra länder ska ges fortsatt stöd. Den specialistvård (främst inom opererande specialiteter) som Gotlands kommun kan erbjuda bedöms i stort motsvara den som erbjuds i europeiska länder med utvecklad ekonomi. Efterfrågan på den från "utomlänspatienter" bedöms inte öka och nämnden utgår ifrån att efterfrågan främst avser högspecialiserad vård som Gotlands kommun själv köper.

Ledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med hälso- och sjuk­vårdsnämndens yttrande vilket även blev kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.