Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillsyn av rökfria miljöer

Från 2019 gäller en ny tobakslag med bestämmelser om fler rökfria miljöer. Det påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. 

Det utökade rökförbudet gäller följande områden:

  • på uteserveringar utanför till exempel restauranger och kaféer
  • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis busshållplatser och taxizoner
  • inhägnade idrottsanläggningar utomhus
  • lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård

Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak. Den som förfogar över lokalen ansvarar för att bestämmelserna följs genom att informera om rökförbudet och vid behov avvisa rökare från området. Det ska finnas skyltning som informerar om rökförbudet och det får inte finnas askkoppar eller annat som kan vilseleda om rökförbudet. Syftet med lagen är att skydda allmänhet från att ofrivilligt utsättas för tobaksrök.

Om man störs av rökning ska man i första hand kontakta ansvarig verksamhet/markägare eftersom de ansvarar för att lagen efterföljs på deras område. Om man även därefter återkommande störs av rökning på ett område med rökförbud så kan man lämna klagomål till enhet miljö- och hälsoskydd, som har tillsyn över att berörda verksamheter följer lagstiftningen.

Gällande rökfria miljöer på uteserveringar med serveringstillstånd är det tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak som utövar tillsynen.

Mer information